Administration och regionverksamhet

Reumaforum

En sektion med uppgift att utveckla den svenskspråkiga verksamheten har verkat i Reumaförbundet sedan år 2004.

Under förra fullmäktigeperioden ändrades sektionens namn till Reumaforum. Samtidigt fick forumet utökade uppgifter, förhoppningen är bl.a. att forumet ska intensifiera kontakterna till förbundets svenskspråkiga intressenter.

Reumaförbundets styrelse har 23.3.2018 tillsatt av svenskspråkiga reumaforumet med följande uppgifter:

  1. Reumaforum tillsätts för tiden 23.3.2015–31.12.2020.
  2. Reumaforum är ett svenskspråkigt diskussionsforum, vars uppgift bl.a. består av att 
  • synliggöra Reumaförbundets och dess medlemmars verksamhet i Svenskfinland
  • stöda och stärka de svensk- och tvåspråkiga föreningarnas verksamhet
  • tala för de svensk- och tvåspråkiga föreningarna, framföra dessa föreningars utvecklingsförslag, önskemål och synpunkter till förbundets beslutsfattare
  • främja samarbetet med Ålands Reumaförening och Reumatikerföreningar i Sverige.
Reumaförbundet i Finlands styrelse

2015 - 2017

♦ Förbundets ordförande utsågs på representantmötet 22.11.2014 i Helsingfors. Fullmäktige utsåg styrelseledamöter för en mandatperiod som omfattar de tre följande kalenderåren på sitt möte i januari 2015. Styrelsens ordförande är samtidigt förbundets ordinarie ordförande.

♦ Styrelsen sköter förbundets angelägenheter och fungerar som dess lagstadgade företrädare.

♦ Styrelsen kan tillsätta underlydande direktioner, sektioner och kommittéer som den finner nödvändiga och för vilka den vid behov fastställer direktiv.

♦ Styrelsen kan utse regionkommittéer.


Ordförande
Satu Gustafsson, Åbo
044 563 00 81
satu.gustafsson(at)reumaliitto.fi   

I vice ordförande
Heikki Palola, Petäjävesi 
040 838 84 73
heikki.palola(at)gmail.com
 
II vice ordförande
Ritva Aho, Forssa
0500 937 996
ritvaho(at)gmail.com     

Ordinarie ledamöter

Marja-Terttu Brandt, Helsingfors
Tuula Grönlund, Kajana
Tiina Kosonen, Kuopio
Matti Kujanpää, Oravais
Seppo Lehikoinen, Joensuu
Riitta Merilahti-Palo, Åbo

Ersättare

Aija Lavikainen, Mäntsälä
Aimo Tikkanen, Uleåborg
Kalevi Lampinen, Kemi

Reumaförbundet i Finlands fullmäktige

2015 - 2017

Förbundets fullmäktige utsågs på representantmötet 22.11.2014 i Helsingfors. Fullmäktige har beslutanderätt i förbundets angelägenheter under perioden mellan representantmötena.

Fullmäktiges höstmöte har bl.a. i uppgift att fastställa förbundets medlemsavgifter, godkänna verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår, fastslå arvoden och ersättningar för förtroendevalda och välja revisorer.

♦ Fullmäktiges vårmöte behandlar bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande från föregående kalenderår och beslutar om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.


Ordförande
Tarja Filatov, Tavastehus
050 511 31 12
tarja.filatov(at)eduskunta.fi

I vice ordförande
Ulla Lehtikangas, Ylivieska
044 042 63 17
ulla.lehtikangas(at)kotinet.com

II vice ordförande
Katja Metsävainio, Tammerfors
045 850 77 26
katja.metsavainio(at)tampereenreumayhdistys.fi

Fullmäktiges ordinarie ledamöter

Landskapsvis

NYLAND
Liisa Eräpalo, Lovisa

EGENTLIGA TAVASTLAND
Jukka Mansikkaniemi, Forssa

PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Helena Lindstedt, Lahtis

KYMMENEDALEN
Marjaleena Weissmann, Kouvola

SYDKARELEN
Jaana Kauppinen, Villmanstrand

EGENTLIGA FINLAND
Pirjo Randell, Salo

SATAKUNDA
Seppo Pohjonen, Harjavalta

BIRKALAND
Jukka Riihenmäki, Lempäälä

MELLERSTA FINLAND
Maila Ylitolonen, Jyväskylä

SYDÖSTERBOTTEN
Jorma Risikko, Kortesjärvi

ÖSTERBOTTEN
Helena Häggström, Nykarleby

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 
Pirkko Tuomaala, Toholampi

SYDSAVOLAX
Eira Helin, Rantasalmi

NORDSAVOLAX
Senja Jäderholm, Iisalmi

NORDKARELEN
Liisa Pirhonen, Kitee

NORRA ÖSTERBOTTEN
Ritva Laine, Uleåborg

KAJANALAND
Veijo Mikkonen, Kuhmo

LAPPLAND
Pauli Niemelä, Rautiosaari

Svenskspråkiga
Armas Tiittanen, Pensala

Huvudstadsregionen
Pirkko Hyvärinen, Helsingfors

Fritt valbara
Johanna Helin, Piikkiö
Emmi Myöhänen, Lojo
Pirjo Kantola, Kemijärvi
Risto Savolainen, Kontiolahti

Fullmäktiges ersättare (8)

Marjatta Sykkö, Esbo
Eija Lehtonen, Aavasaksa
Jarmo Heino, Riihimäki
Sirkka Väänänen, Juva
Paula Kupila, Jyväskylä
Niilo Ruuska, Haapavesi
Merja Suhonen, Ristiina
Päivi Pynnönen, Tammerfors

Reumaförbundets regionkommittéer

atk-kartta

Till regionkommittéernas uppgifter hör bl.a. att stöda

  • föreningarnas verksamhet och de frivilligas arbetsmotivation
  • föreningarnas regionala och lokala nätverkssamarbete samt
  • föreningarnas lobbyverksamhet.

Regionkommittéernas ordförande, mandattiden 2015 - 2017:

Huvudstadsregion

Pirkko Hyvärinen
p. 050 338 1316
pihyvari(at)welho.com

Nyland, Östra Nyland Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland

Aija Lavikainen
p. 040 719 0103
aija.lavikainen(at)msoynet.com

Kymmenedalen, Sydkarelen 

Marjaleena Weissmann
p. 040 822 75 76
marjaleena.weissmann(at)kymp.net

Egentliga Finland, Satakunda, Åland 

Seija Kerminen
p. 050 5419573
seija.kerminen(at)dnainternet.net

Birkaland, Mellersta Finland 

Paula Kupila
p. 050 550 6993
paula.kupila(at)elisanet.fi

Sydösterbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten

Kaija Ikkeläjärvi
p. 050 331 5736
kaija.ikkelajarvi(at)gmail.com

Sydsavolax, Nordsavolax, Nordkarelen 

Anneli Lavikainen
p. 050 571 1446
ainomarja.lavikainen(at)gmail.com

Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

Pirjo Kantola
p. 0400 128 102 tai 046 540 34 01
kantolapirjo53(at)gmail.com