Reumaförbundets kommunalvalsteser 2017

20.3.2017

Reumaförbundet, som bildades år 1947, är en folkhälso-, motions-, patient- och handikapporganisation. Förbundet representerar personer som insjuknat i reumatism och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i Finland. Förbundet har 157 medlemsföreningar och närmare 40 000 medlemmar.
Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är den näst allmännaste orsaken till invalidpension.
Över 100 000 personer har rätt till specialersättning för läkemedel som används för att behandla reumatiska sjukdomar.

Reumaförbundets kommunalvalsteser 2017

1. Lokala reumaföreningars verksamhetsförutsättningar bör stödjas

I kommunerna finns reumaföreningar som erbjuder sina medlemmar meningsfull sysselsättning, motionsverksamhet, kunskap, kamratstöd och en möjlighet att delta i föreningsverksamhet. Tredje sektorn har en stor roll i främjandet av hälsa och välbefinnande. Det bästa sättet att främja välbefinnande är att använda målgruppsinriktade strategier som kommunerna och lokalföreningarna planerat och utvecklat tillsammans.

Kommunernas stöd och verksamhetsunderstöd är livsviktiga för föreningarna, av vilka majoriteten är små med obetydliga ekonomier och verkar med frivilliga krafter. Kommunerna bör stödja föreningarnas verksamhetsförutsättningar genom att erbjuda dem stöd, bidrag och lokaliteter. Ansökningsprocesserna för att få stöd samt rapporteringen bör vara i rimlig proportion till den erhållna nyttan. På så sätt kan föreningarna ordna verksamhet för sina medlemmar och öka medlemmarnas välbefinnande.

2. Långtidssjuka och äldre ska tas med i utvecklingen av kommunal service

I de lokala reumaföreningarna finns stark kompetens och kunskap när det kommer till att främja frågor som gäller personer med reumatiska sjukdomar och därför borde kommunerna utveckla sin verksamhet tillsammans med de insjuknade.

Kommuninvånarnas delaktighet och likabehandling bör främjas genom att erbjuda förstklassig och mångsidig närservice. Tillgänglig kommunal service är en förutsättning för delaktighet. Kommunen bör garantera god rådgivningsservice i social- och hälsovårdsärenden för sina invånare och försäkra sig om att de ökande digitala tjänsterna inte utesluter den äldre befolkningen från den kommunala servicen.

3. Långtidssjukas särskilda behov bör beaktas i hobby- och motionsverksamhet

Varje kommuninvånare bör ha en möjlighet att utöva hobbyer och motionera oavsett ekonomisk ställning eller livssituation. Kommunerna bör sörja för förebyggande av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt beakta behoven av anpassad motion för långtidssjuka.

För personer insjuknade i reumatism eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är fysisk aktivitet i rimliga mängder en central del i behandlingen av sjukdomar och i upprätthållandet av allmänkonditionen och bör därför ses som ett led i vårdkedjan. Förebyggande tjänster med låg tröskel sparar på framtida kostnader och främjar hälsa och ett gott liv för alla insjuknade. 

Den egentliga valdagen för kommunalvalet 2017 är 9.4.2017, den andra söndagen i april. Förhandsröstningen i Finland infaller under tiden 29.3–4.4.2017. 

Observera också 

kuntavaalit

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

6.10.2022
När vårdansvaret för reumatiska sjukdomar överförs från reumatologiska polikliniken
29.6.2017
I år har vi publicerat två ställningstaganden:
4.5.2017
Nu är det dags att agera och tillsammans bidra till förändring! Alla bör ha möjlighe