Ordlista

Abatacept (Orencia)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar aktivering av T-celler.

Acetylsalicylsyra (ASA, Aspirin, Disperin)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, som numera främst används för att förhindra blodpropp.

Adalimumab (Humira)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Akupunktion, akupunktur 
Behandling med nålar. Behandlingsform som härstammar från Kina och som främst används vid smärtbehandling.

ALAT 
Alaninaminotransferas, leverenzym, som används främst för att mäta leverfunktionen bl.a. i samband med läkemedelsbehandling.

Allopurinol (Allonol, Apurin, Zyloric)
Läkemedel mot gikt, minskar bildningen av urinsyra i kroppen.

Amitriptylin (Noritren, Triptyl)
Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, används ofta för att lindra smärta hos fibromyalgipatienter.

Amyloidos
Olösliga proteiner ansamlas i vävnaderna, kan uppkomma till följd av en långvarig reumatisk inflammation.

Anakinra (Kineret)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar interleukin 1.

Analgetika
Smärtstillande läkemedel.

Ankyloserande spondylit
Inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar ryggraden och även extremiteternas leder, Bechterews sjukdom, spondylarthritis ankylopoetica.

Antiinflammatorisk
Inflammationsdämpande.

Antiinflammatoriska läkemedel
Smärtstillande läkemedel (eng. non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) som framför allt används vid behandling av reumatism, men också vid många andra smärttillstånd. Flera av dem fås även receptfritt.

Antikoagulant 
Medel som förebygger blodets koagulation.

Antikroppar mot citrullinerade peptider (CCPAb)
Antikropp som likt reumatoid faktor förekommer vid ledgångsreumatism, sällan hos friska.

Antinukleära antikroppar 
Antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan, förekommer framför allt vid systemiska bindvävssjukdomar.

Apremilast
Vid långtidsbehandling av psoriasisartrit hos vuxna när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas.   

Arakidonsyra 
Fettsyra som allmänt förekommer i maten och som kroppen använder för att bilda prostaglandiner som bl.a. orsakar inflammation och smärta.

Arterit 
Inflammation i artärerna.

Artrit 
Ledinflammation.

Artrodes 
Fusion, d.v.s. steloperation av en led.

Artroplastik
Ledersättningskirurgi, numera ofta ledprotesoperation.

Artros
Ledförslitning.

Aurotiomalat (Myocrisin)
Traditionellt antireumatiskt läkemedel som innehåller guld.

Autoimmun sjukdom
Inflammatorisk sjukdom, där det bildas antikroppar i blodet mot egna vävnader, d.v.s. autoantikroppar. De flesta reumatiska sjukdomar, t.ex. SLEledgångsreumatism och Sjögrens syndrom är autoimmuna sjukdomar.

Azatioprin (Azamun, Imurel)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Bakercysta, Bakers cysta 
Bråckliknande knuta i knävecket som kan bero på svullnad i knäet.

Barisitinib
Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Barnreumatism
Juvenil idiopatisk artrit, ett samlingsnamn för ledinflammationer hos barn.

Belimumab (Benlysta)
Biologiskt läkemedel som används vid behandling av systemisk lupus (SLE).

Biologiskt antireumatiskt läkemedel 
Selektivt läkemedel framställt med hjälp av levande celler som påverkar specifika delar i den inflammatoriska reaktionen.

Bisfosfonater 
En grupp osteoporosläkemedel som ökar benmassan.

Borrelios 
Infektion som smittar via fästingbett. Kan orsaka ledinflammation, tidigare kallad Lymes sjukdom.

Buprenorfin (Temgesic)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Används endast vid svåra smärttillstånd.

Bursit
Inflammation av bursa, d.v.s. slemsäcken som skyddar senor.

Celecoxib (Celebra)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Certolizumab pegol (Cimzia)
Biologiskt antiinflammatoriskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Churg-Strauss syndrom 
Sällsynt kronisk blodkärlsinflammation (vaskulit). Går numera under namnet eosinofil granulomatos med polyangit.

COX
Cyklooxygenas, det enzym som antiinflammatoriska läkemedel i huvudsak har i uppgift att hämma.

CRP
C-reaktivt protein används som ett mått på inflammation i blodet.

Cyklofosfamid (Sendoxan, Syklofosfamid)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används ibland vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Cyklosporin (Sandimmun Neoral)
Immunsuppressivt läkemedel vars effekt är liknande som hos cytostatika. Används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Cysta 
Onormalt hålrum som kan förekomma var som helst i kroppen, t.ex. i njurar eller skelett.

Cytokin
Proteiner som bildas i celler och fungerar som signalmolekyler celler emellan.

Cytostatika 
En grupp läkemedel som förhindrar eller bromsar celldelning.

Daktylit 
Svullnad i ett finger eller en tå (korvfinger/-tå), påträffas ofta vid spondylartriter.

Degeneration 
Försämring, förstörelse eller nedbrytning.

Dermatomyosit
Immunologisk inflammatorisk muskelsjukdom, kännetecknas också av hudutslag.

Diklofenak (Arthrotec, Diclomex, Diclofenac, Motifene, Voltaren)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, förekommer också i långtidsverkande preparat och reumasalva.

DIP-led 
Leden mellan de två yttersta leden på fingrar och tår.

DISH
Diffus idiopatisk skeletal hyperostos, förkalkningar huvudsakligen mellan kotorna i ryggraden.

Ehlers-Danlos syndrom 
Ärftlig bindvävssjukdom som kännetecknas av övertöjbar hud och överrörliga leder.

Ekografi 
Undersökning med ultraljud, utan strålning.

Enteroartrit 
Ledinflammation vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Entesit eller insertionstendinit
Inflammation i senfästen.

Entesopati
Reumatisk sjukdom där de främsta symtomen är inflammationer i led- och senfästen.

Eosinofil granulomatos med polyangit 
Sällsynt kronisk blodkärlsinflammation (vaskulit). Kallas även Churg-Strauss syndrom.

Erosion
Förstörelse av ledytan, synlig på röntgenbilder eller i andra bilddiagnostiska undersökningar.

ENMG 
Elektroneuromyografi, undersökning av nervbanor och elektrisk aktivitet i muskler.

Etanercept (Enbrel)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Etodolac (Lodine)
Relativt korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Etoricoxib (Arcoxia)
Långtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

EULAR 
European League Against Rheumatism, de europeiska reumatologorganisationernas samarbetsorgan.

Feltys syndrom 
Reumatisk sjukdom med ledinflammationer, förstorad mjälte och minskat antal vita blodkroppar.

Fibromyalgi
Generellt utbredd smärta i rörelseorganen. Ger inga bestående skador.

Fibros 
Ärrbildning, tät bindväv bildas och ersätter annan vävnad. 

Fosfolipidantikropp
Antikropp som förekommer i synnerhet vid SLE, orsakar blodproppar och missfall.

Gikt
Metabolisk sjukdom där urinsyrakristaller orsakar ledinflammation.

Glukokortikoider (Prednisolon m.fl.)
Hormoner som bildas i binjurebarken och som bl.a. påverkar sockeromsättningen och kroppens immunförsvar, läkemedelspreparat som ofta används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Glukosamin (Arthryl, Comfora, Glucadol, Glucosamin)
Smärtstillande läkemedel som används vid behandling av artros.

Golimumab (Simponi)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Granulomatos med polyangit
Blodkärlsinflammation som ofta orsakar allvarliga luftvägs- och njursymtom. Kallas även Wegeners granulomatos.

Guldbehandling (Auranofin,  Myocrisin)
Används vid behandling av ledgångsreumatism.

HAQ
Health Assessment Questionnaire, frågeformulär, som används för att bedöma funktionsförmågan hos reumatiker.

Heberdens knutor 
Små knutor som bildas i fingrarnas yttersta leder till följd av artros.

HLA
Proteiner på cellytan vars struktur nedärvs. Kan ha samband med benägenheten att insjukna i vissa sjukdomar. Personer med HLA-B27 har t.ex. en ökad risk att insjukna i ankyloserande spondylit.

Homeopati 
Gammal behandlingsmetod, där man använder speciella utspädda naturmedel.

Hydrops intermittens 
Regelbundet, vanligen med ungefär en veckas intervall återkommande ledsvullnad, främst i knäet.

Hydroxiklorokin (Oxiklorin)
Antireumatiskt läkemedel, som också används vid behandling av malaria.

Hylan (Synvisc)
Läkemedel som injiceras i leden vid artros.

Hypertrofisk osteoartropati 
Sjukdom som kännetecknas av förtjockning av hud- och benvävnad i händer och fötter, ofta i samband med lung-, hjärt- eller cancersjukdomar.

Hyperurikemi 
Ökad halt av urinsyra (urat) i blodet, kan bero på gikt.

Ibuprofen (Burana, Ibumetin, Ibusal, Ibutabs, Ibuxin)
Det vanligaste antiinflammatoriska läkemedlet. Fås även receptfritt.

Idiopatisk 
Betyder av okänd anledning, man vet alltså inte varför en sjukdom uppstår.

Immunologisk 
Relaterar till immunologi, kroppens försvarsmekanism.

Indometacin (Indometin)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Infektion
Kroppen har angripits av levande mikroorganismer, ofta med inflammation som följd.

Inflammation
Kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp.

Inflammatoriska celler
Kroppens försvarare, som ansamlas i det inflammerade området, t.ex. ätarceller eller makrofager och segmentkärniga vita blodkroppar.

Infliximab (Inflectra, Remicade, Remsima)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Inklusionskroppsmyosit 
En form av inflammatorisk muskelsjukdom.

Interleukin
Signalsubstans, cytokin, som utsöndras av inflammatoriska celler.

Ischias 
Ryggsmärta orsakad av tryck mot nervroten, kan medföra känselstörning eller t.o.m. förlamning.

Juvenil artrit 
Barnreumatism.

Karpaltunnelsyndrom 
Symtom orsakade av tryck på en nerv i handleden.

Keratoconjunctivitis sicca 
Ögoninflammation med torra ögon, allmänt förekommande vid Sjögrens syndrom.

Ketoprofen (Ketesse, Ketomex, Ketorin, Orudis)
Antiinflammatoriskt läkemedel, finns också som reumasalva.

Klorambucil (Leukeran)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används ibland vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Kodein (Codaxol, Pamol Cod, Panacod, Ardinex)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet och ingår i kombinationspreparat.

Kondrocalcinos 
Kalkinlagring i brosk som kan ses på röntgenbild.

Kondroitin (Cartexan)
Läkemedel som lindrar artrossymptom.

Kortisonbehandling
Behandling där glukokortikoidpreparat används för att dämpa inflammation och andra symtom orsakade av reumatiska sjukdomar.

Korvtå eller -finger
Tillstånd där ett finger är jämnt svullet eller en tå jämnt svullen, daktylit. Förekommer framför allt vid psoriasisartrit.

Krea 
Förkortning av kreatinin, laboratorieprov som mäter njurfunktionen.

Ledgångsreumatism
Reumatoid artrit, arthritis rheumatoides. Den vanligaste långvariga ledinflammationen.

Ledförslitning
Osteoartrit, artros, lokal sjukdom i leden till följd av skador på ledbrosket. Den vanligaste reumatiska sjukdomen. 
 
Leflunomid (Arava)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Magnetundersökning 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), avbildningsmetod som inte använder strålning.

Marfans syndrom 
Ärftlig sjukdom där ämnesomsättningen i bindväven rubbas.

MCP-led 
Fingrets metakarpofalangealled, knogled.

MCTD
Bindvävssjukdom (mixed connective tissue disease) med varierande symtom.  Autoimmun sjukdom som liknar SLE.

Mefenamsyra (Ponstan)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Meloxikam (Meloxicam, Mobic)
Långtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Metotrexat (Trexan, Metoject)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och är det läkemedel som oftast används vid behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Metylprednisolon (Medrol, Solomet)
Kortisonpreparat (glukokortikoid), som ibland används vid behandling av reumatiska och bindvävssjukdomar.

MTP-led 
Tåns metatarsofalangealled, grundled.

Mykofenolat 
Läkemedel som används vid behandling av systemiska bindvävssjukdomar.

Nabumeton (Relifex)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Naproxen (Alpoxen, Miranax, Naprometin, Napromex, Pronaxen, Vimovo)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Natriumhyaluronat (Artzal, Hyalgan)
Tuppkamsextrakt, lindrar artrossymtom, injiceras i led av läkare.

Neuropatisk 
Förknippad med nervsystemet, t.ex. neuropatisk smärta.

Oligoartrit  
Inflammation som endast drabbar få (1–4) leder.

Opioid, opiat
Morfinliknande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.

Ortos 
En stödanordning eller ett stödbandage som sätts på en kroppsdel för att stödja den eller för att förhindra att leden blir felställd.

Osmiumsyra
Medel som ibland används för att förhindra svullnad i knäled.

Osteomyelit 
Infektion i ben och benmärg orsakad av bakterie.

Osteopati
Metod där man använder händerna för att behandla leder och ryggrad.

Osteoporos
Benskörhet, minskad benmassa. Skelettet blir skört och risken för frakturer ökar.

Pagets sjukdom 
Sällsynt bensjukdom hos äldre. Orsakar frakturer.

Palindrom artrit 
En form av ledgångsreumatism, som kännetecknas av kortvariga återkommande ledinflammationer.

Paracetamol (Pamol, Paraceon, Paracetamol, Panadol, Para-Tabs)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, som också fås receptfritt.

PIP-led 
Fingrets eller tåns proximala interfalangealled, mellanled.

Piroxikam (Felden, Piroxin)
Antiinflammatoriskt läkemedel som används i reumasalvor.

Pogostasjukan
Orsakas av Sindbis-virus, och sprids av myggor. Orsakar hudutslag och kan även angripa lederna. Kallas Ockelbosjukan i Sverige.

Polyarteritis nodosa 
Allvarlig inflammation i artärerna, autoimmun sjukdom.

Polyartrit
Inflammation i flera leder (minst fem).

Polymyalgia rheumatica
Inflammatorisk reumatisk sjukdom som förekommer hos äldre.

Polymyosit
Kronisk inflammatorisk muskelsjukdom.

Prednison och prednisolon
De vanligaste kortisonpreparaten som tas via munnen (glukokortikoider).

Prostaglandiner
Viktiga signalsubstanser i den inflammatoriska processen i kroppen.

Psoriasisartrit
Reumatisk sjukdom hos person som har psoriasis.

Pyrofosfatartropati 
Ledsjukdom, där utfällning av pyrofosfater i lederna kan orsaka ledinflammation.

Raynauds fenomen 
Anfall av blodkärlssammandragning i fingrar och ibland i tår. Leder till vita och blåa fingrar och tår och kan orsakas av vissa systemiska bindvävssjukdomar.

Reaktiv artrit 
Inflammatorisk reaktion i lederna orsakad av infektion (oftast i mag-tarmkanalen eller urinvägarna).

Reiters syndrom 
Grupp av symtom som kan uppträda vid reaktiv artrit och inkluderar ledinflammation, konjunktivit (ögoninflammation) och urinrörsinflammation.

Relapserande polykondrit 
Alternativt namn recidiverande polykondrit. Sällsynt bindvävssjukdom som skadar brosket framför allt i öron, luftrör och näsa.

Remission
Det tillstånd vid kroniska sjukdomar då symtomen har avtagit eller tillfälligtvis helt försvunnit.

Reumatoid faktor
Allmänt förekommande autoantikropp vid ledgångsreumatism och Sjögrens syndrom. Kan också förekomma vid andra sjukdomar och även hos friska människor.

Rituximab (MabThera)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, som minskar antalet B-celler i den inflammatoriska processen.

Sakroiliit
Inflammation i leden (s-i-leden) mellan korsben (sacrum) och tarmben (ileum).

SAPHO-syndrom 
Sjukdom, som yttrar sig som ledinflammation (synovit, S), akne (A), varblåsor (pustulos, P), benförtjockning (hyperostos, H) och beninflammation (osteit, O) eller en del av dessa.

Seronegativ
Reumatoid faktor saknas. Motsatsen är seropositiv.

Seropositiv
Reumatoid faktor förekommer i blodet.

S-i-led
Led mellan korsben (sacrum) och tarmben (ileum).

Sjögrens syndrom
Autoimmun sjukdom som främst förorsakar torrhet i slemhinnor.

Sklerodermi
Systemisk skleros, sjukdom där det vanligaste symtomet är förtjockad hud. Kan även drabba inre organ.

SLE
Systemisk lupus erythematosus, LED, autoimmun sjukdom med många olika symtom.

Spondylartropati
Sjukdom som drabbar ryggkotor och leder. Inflammatoriska spondylartropatier (spondylartriter) är bl.a. ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Spondylartros
Artros i ryggraden.

SS-antikropp
SS-antikroppar (SS-A och SS-B) förekommer vid Sjögrens syndrom.

Stills sjukdom 
En form av barnreumatism med allmänna symptom, förekommer ibland även hos unga vuxna.

Subluxation 
Delvis ur led.

Sulfasalazin (Salazopyrin)
Läkemedel som används vid behandling av tarm- och reumatiska sjukdomar.

Svanhalsdeformitet
Felställning som påträffas framför allt vid ledgångsreumatism där leden mitt på fingret, proximala interfalangealleden, är översträckt och den yttersta leden böjd.

Syndesmofyt 
Överbryggande förbeningar från kota till kota hos personer med ankyloserande spondylit.

Syndrom
Symtomkomplex, en mängd symptom som uppträder samtidigt.

Synovektomi
Kirurgiskt avlägsnande av ledhinnan, putsning av leden.

Synovit
Inflammation i ledhinnan.

Systemisk skleros
Autoimmun sjukdom med symtom främst i huden, muskler och mag-tarmkanalen.

Sänka
Blodprov som mäter hur snabbt röda blodkroppar sjunker neråt. Värdet är förhöjt vid inflammationer och anemi.

Temporalarterit
Inflammation i tinningartären, förekommer ofta vid polymyalgia rheumatica.

Tendinit
Seninflammation.

Tenosynovektomi 
Kirurgiskt avlägsnande av senskidan, putsning av senan.

TNF-alfa-hämmare 
Hämmar tumörnekrosfaktor-alfa, verkningsmekanismen hos många biologiska antireumatiska läkemedel.

TNS 
Transkutan nervstimulering, fysikalisk smärtlindringsmetod som bygger på stimulering med elektriska strömmar.

Tocilizumab (RoActemra)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, som hämmar interleukin 6.

Tofasitinib
Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Tolfenamsyra (Clotam)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Tramadol (Tradolan, Tramadin, Tramadol, Tramal, Tramium)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.

Trokanterbursit 
Smärttillstånd i slemsäcken på stora benutskottet i övre delen av lårbenet.

Tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-alfa)
En viktig signalsubstans bl.a. i den reumatiska inflammationen. 
 
Ultraljudsundersökning
Ekografi, avbildningsmetod där man använder ultraljud.

Urat 
Salter av urinsyra, som när de fälls ut i en led kan leda till gikt.

Vaskulit 
Blodkärlsinflammation, förekommer som en självständig sjukdomsgrupp och vid systemiska bindvävssjukdomar, ibland också vid reumatoid artrit.

Wegeners granulomatos
Blodkärlsinflammation som ofta orsakar allvarliga luftvägs- och njursymtom. Går numera under namnet granulomatos med polyangit.

Uppdaterad 22.11.2017

 

Abatacept (Orencia)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar aktivering av T-celler.

Acetylsalicylsyra (ASA, Aspirin, Disperin)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, som numera främst används för att förhindra blodpropp.

Adalimumab (Humira)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Akupunktion, akupunktur 
Behandling med nålar. Behandlingsform som härstammar från Kina och som främst används vid smärtbehandling.

ALAT 
Alaninaminotransferas, leverenzym, som används främst för att mäta leverfunktionen bl.a. i samband med läkemedelsbehandling.

Allopurinol (Allonol, Apurin, Zyloric)
Läkemedel mot gikt, minskar bildningen av urinsyra i kroppen.

Amitriptylin (Noritren, Triptyl)
Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, används ofta för att lindra smärta hos fibromyalgipatienter.

Amyloidos
Olösliga proteiner ansamlas i vävnaderna, kan uppkomma till följd av en långvarig reumatisk inflammation.

Anakinra (Kineret)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar interleukin 1.

Analgetika
Smärtstillande läkemedel.

Ankyloserande spondylit
Inflammatorisk reumatisk sjukdom som drabbar ryggraden och även extremiteternas leder, Bechterews sjukdom, spondylarthritis ankylopoetica.

Antiinflammatorisk
Inflammationsdämpande.

Antiinflammatoriska läkemedel
Smärtstillande läkemedel (eng. non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) som framför allt används vid behandling av reumatism, men också vid många andra smärttillstånd. Flera av dem fås även receptfritt.

Antikoagulant 
Medel som förebygger blodets koagulation.

Antikroppar mot citrullinerade peptider (CCPAb)
Antikropp som likt reumatoid faktor förekommer vid ledgångsreumatism, sällan hos friska.

Antinukleära antikroppar 
Antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan, förekommer framför allt vid systemiska bindvävssjukdomar.

Apremilast
Vid långtidsbehandling av psoriasisartrit hos vuxna när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas.   

Arakidonsyra 
Fettsyra som allmänt förekommer i maten och som kroppen använder för att bilda prostaglandiner som bl.a. orsakar inflammation och smärta.

Arterit 
Inflammation i artärerna.

Artrit 
Ledinflammation.

Artrodes 
Fusion, d.v.s. steloperation av en led.

Artroplastik
Ledersättningskirurgi, numera ofta ledprotesoperation.

Artros
Ledförslitning.

Aurotiomalat (Myocrisin)
Traditionellt antireumatiskt läkemedel som innehåller guld.

Autoimmun sjukdom
Inflammatorisk sjukdom, där det bildas antikroppar i blodet mot egna vävnader, d.v.s. autoantikroppar. De flesta reumatiska sjukdomar, t.ex. SLEledgångsreumatism och Sjögrens syndrom är autoimmuna sjukdomar.

Azatioprin (Azamun, Imurel)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Bakercysta, Bakers cysta 
Bråckliknande knuta i knävecket som kan bero på svullnad i knäet.

Barisitinib
Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Barnreumatism
Juvenil idiopatisk artrit, ett samlingsnamn för ledinflammationer hos barn.

Belimumab (Benlysta)
Biologiskt läkemedel som används vid behandling av systemisk lupus (SLE).

Biologiskt antireumatiskt läkemedel 
Selektivt läkemedel framställt med hjälp av levande celler som påverkar specifika delar i den inflammatoriska reaktionen.

Bisfosfonater 
En grupp osteoporosläkemedel som ökar benmassan.

Borrelios 
Infektion som smittar via fästingbett. Kan orsaka ledinflammation, tidigare kallad Lymes sjukdom.

Buprenorfin (Temgesic)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Används endast vid svåra smärttillstånd.

Bursit
Inflammation av bursa, d.v.s. slemsäcken som skyddar senor.

Celecoxib (Celebra)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Certolizumab pegol (Cimzia)
Biologiskt antiinflammatoriskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Churg-Strauss syndrom 
Sällsynt kronisk blodkärlsinflammation (vaskulit). Går numera under namnet eosinofil granulomatos med polyangit.

COX
Cyklooxygenas, det enzym som antiinflammatoriska läkemedel i huvudsak har i uppgift att hämma.

CRP
C-reaktivt protein används som ett mått på inflammation i blodet.

Cyklofosfamid (Sendoxan, Syklofosfamid)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används ibland vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Cyklosporin (Sandimmun Neoral)
Immunsuppressivt läkemedel vars effekt är liknande som hos cytostatika. Används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Cysta 
Onormalt hålrum som kan förekomma var som helst i kroppen, t.ex. i njurar eller skelett.

Cytokin
Proteiner som bildas i celler och fungerar som signalmolekyler celler emellan.

Cytostatika 
En grupp läkemedel som förhindrar eller bromsar celldelning.

Daktylit 
Svullnad i ett finger eller en tå (korvfinger/-tå), påträffas ofta vid spondylartriter.

Degeneration 
Försämring, förstörelse eller nedbrytning.

Dermatomyosit
Immunologisk inflammatorisk muskelsjukdom, kännetecknas också av hudutslag.

Diklofenak (Arthrotec, Diclomex, Diclofenac, Motifene, Voltaren)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, förekommer också i långtidsverkande preparat och reumasalva.

DIP-led 
Leden mellan de två yttersta leden på fingrar och tår.

DISH
Diffus idiopatisk skeletal hyperostos, förkalkningar huvudsakligen mellan kotorna i ryggraden.

 

Ehlers-Danlos syndrom 
Ärftlig bindvävssjukdom som kännetecknas av övertöjbar hud och överrörliga leder.

Ekografi 
Undersökning med ultraljud, utan strålning.

Enteroartrit 
Ledinflammation vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Entesit eller insertionstendinit
Inflammation i senfästen.

Entesopati
Reumatisk sjukdom där de främsta symtomen är inflammationer i led- och senfästen.

Eosinofil granulomatos med polyangit 
Sällsynt kronisk blodkärlsinflammation (vaskulit). Kallas även Churg-Strauss syndrom.

Erosion
Förstörelse av ledytan, synlig på röntgenbilder eller i andra bilddiagnostiska undersökningar.

ENMG 
Elektroneuromyografi, undersökning av nervbanor och elektrisk aktivitet i muskler.

Etanercept (Enbrel)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Etodolac (Lodine)
Relativt korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Etoricoxib (Arcoxia)
Långtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

EULAR 
European League Against Rheumatism, de europeiska reumatologorganisationernas samarbetsorgan.

Feltys syndrom 
Reumatisk sjukdom med ledinflammationer, förstorad mjälte och minskat antal vita blodkroppar.

Fibromyalgi
Generellt utbredd smärta i rörelseorganen. Ger inga bestående skador.

Fibros 
Ärrbildning, tät bindväv bildas och ersätter annan vävnad. 

Fosfolipidantikropp
Antikropp som förekommer i synnerhet vid SLE, orsakar blodproppar och missfall.

Gikt
Metabolisk sjukdom där urinsyrakristaller orsakar ledinflammation.

Glukokortikoider (Prednisolon m.fl.)
Hormoner som bildas i binjurebarken och som bl.a. påverkar sockeromsättningen och kroppens immunförsvar, läkemedelspreparat som ofta används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Glukosamin (Arthryl, Comfora, Glucadol, Glucosamin)
Smärtstillande läkemedel som används vid behandling av artros.

Golimumab (Simponi)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Granulomatos med polyangit
Blodkärlsinflammation som ofta orsakar allvarliga luftvägs- och njursymtom. Kallas även Wegeners granulomatos.

Guldbehandling (Auranofin,  Myocrisin)
Används vid behandling av ledgångsreumatism.

HAQ
Health Assessment Questionnaire, frågeformulär, som används för att bedöma funktionsförmågan hos reumatiker.

Heberdens knutor 
Små knutor som bildas i fingrarnas yttersta leder till följd av artros.

HLA
Proteiner på cellytan vars struktur nedärvs. Kan ha samband med benägenheten att insjukna i vissa sjukdomar. Personer med HLA-B27 har t.ex. en ökad risk att insjukna i ankyloserande spondylit.

Homeopati 
Gammal behandlingsmetod, där man använder speciella utspädda naturmedel.

Hydrops intermittens 
Regelbundet, vanligen med ungefär en veckas intervall återkommande ledsvullnad, främst i knäet.

Hydroxiklorokin (Oxiklorin)
Antireumatiskt läkemedel, som också används vid behandling av malaria.

Hylan (Synvisc)
Läkemedel som injiceras i leden vid artros.

Hypertrofisk osteoartropati 
Sjukdom som kännetecknas av förtjockning av hud- och benvävnad i händer och fötter, ofta i samband med lung-, hjärt- eller cancersjukdomar.

Hyperurikemi 
Ökad halt av urinsyra (urat) i blodet, kan bero på gikt.

 

Ibuprofen (Burana, Ibumetin, Ibusal, Ibutabs, Ibuxin)
Det vanligaste antiinflammatoriska läkemedlet. Fås även receptfritt.

Idiopatisk 
Betyder av okänd anledning, man vet alltså inte varför en sjukdom uppstår.

Immunologisk 
Relaterar till immunologi, kroppens försvarsmekanism.

Indometacin (Indometin)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Infektion
Kroppen har angripits av levande mikroorganismer, ofta med inflammation som följd.

Inflammation
Kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp.

Inflammatoriska celler
Kroppens försvarare, som ansamlas i det inflammerade området, t.ex. ätarceller eller makrofager och segmentkärniga vita blodkroppar.

Infliximab (Inflectra, Remicade, Remsima)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, hämmar tumörnekrosfaktor-alfa.

Inklusionskroppsmyosit 
En form av inflammatorisk muskelsjukdom.

Interleukin
Signalsubstans, cytokin, som utsöndras av inflammatoriska celler.

Ischias 
Ryggsmärta orsakad av tryck mot nervroten, kan medföra känselstörning eller t.o.m. förlamning.

Juvenil artrit 
Barnreumatism.

Karpaltunnelsyndrom 
Symtom orsakade av tryck på en nerv i handleden.

Keratoconjunctivitis sicca 
Ögoninflammation med torra ögon, allmänt förekommande vid Sjögrens syndrom.

Ketoprofen (Ketesse, Ketomex, Ketorin, Orudis)
Antiinflammatoriskt läkemedel, finns också som reumasalva.

Klorambucil (Leukeran)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används ibland vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Kodein (Codaxol, Pamol Cod, Panacod, Ardinex)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet och ingår i kombinationspreparat.

Kondrocalcinos 
Kalkinlagring i brosk som kan ses på röntgenbild.

Kondroitin (Cartexan)
Läkemedel som lindrar artrossymptom.

Kortisonbehandling
Behandling där glukokortikoidpreparat används för att dämpa inflammation och andra symtom orsakade av reumatiska sjukdomar.

Korvtå eller -finger
Tillstånd där ett finger är jämnt svullet eller en tå jämnt svullen, daktylit. Förekommer framför allt vid psoriasisartrit.

Krea 
Förkortning av kreatinin, laboratorieprov som mäter njurfunktionen.

Ledgångsreumatism
Reumatoid artrit, arthritis rheumatoides. Den vanligaste långvariga ledinflammationen.

Ledförslitning
Osteoartrit, artros, lokal sjukdom i leden till följd av skador på ledbrosket. Den vanligaste reumatiska sjukdomen. 
 
Leflunomid (Arava)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och används vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Magnetundersökning 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), avbildningsmetod som inte använder strålning.

Marfans syndrom 
Ärftlig sjukdom där ämnesomsättningen i bindväven rubbas.

MCP-led 
Fingrets metakarpofalangealled, knogled.

MCTD
Bindvävssjukdom (mixed connective tissue disease) med varierande symtom.  Autoimmun sjukdom som liknar SLE.

Mefenamsyra (Ponstan)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Meloxikam (Meloxicam, Mobic)
Långtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Metotrexat (Trexan, Metoject)
Hör till läkemedelsgruppen cytostatika och är det läkemedel som oftast används vid behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Metylprednisolon (Medrol, Solomet)
Kortisonpreparat (glukokortikoid), som ibland används vid behandling av reumatiska och bindvävssjukdomar.

MTP-led 
Tåns metatarsofalangealled, grundled.

Mykofenolat 
Läkemedel som används vid behandling av systemiska bindvävssjukdomar.

 

Nabumeton (Relifex)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Naproxen (Alpoxen, Miranax, Naprometin, Napromex, Pronaxen, Vimovo)
Medellångtidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Natriumhyaluronat (Artzal, Hyalgan)
Tuppkamsextrakt, lindrar artrossymtom, injiceras i led av läkare.

Neuropatisk 
Förknippad med nervsystemet, t.ex. neuropatisk smärta.

Oligoartrit  
Inflammation som endast drabbar få (1–4) leder.

Opioid, opiat
Morfinliknande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.

Ortos 
En stödanordning eller ett stödbandage som sätts på en kroppsdel för att stödja den eller för att förhindra att leden blir felställd.

Osmiumsyra
Medel som ibland används för att förhindra svullnad i knäled.

Osteomyelit 
Infektion i ben och benmärg orsakad av bakterie.

Osteopati
Metod där man använder händerna för att behandla leder och ryggrad.

Osteoporos
Benskörhet, minskad benmassa. Skelettet blir skört och risken för frakturer ökar.

Pagets sjukdom 
Sällsynt bensjukdom hos äldre. Orsakar frakturer.

Palindrom artrit 
En form av ledgångsreumatism, som kännetecknas av kortvariga återkommande ledinflammationer.

Paracetamol (Pamol, Paraceon, Paracetamol, Panadol, Para-Tabs)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel, som också fås receptfritt.

PIP-led 
Fingrets eller tåns proximala interfalangealled, mellanled.

Piroxikam (Felden, Piroxin)
Antiinflammatoriskt läkemedel som används i reumasalvor.

Pogostasjukan
Orsakas av Sindbis-virus, och sprids av myggor. Orsakar hudutslag och kan även angripa lederna. Kallas Ockelbosjukan i Sverige.

Polyarteritis nodosa 
Allvarlig inflammation i artärerna, autoimmun sjukdom.

Polyartrit
Inflammation i flera leder (minst fem).

Polymyalgia rheumatica
Inflammatorisk reumatisk sjukdom som förekommer hos äldre.

Polymyosit
Kronisk inflammatorisk muskelsjukdom.

Prednison och prednisolon
De vanligaste kortisonpreparaten som tas via munnen (glukokortikoider).

Prostaglandiner
Viktiga signalsubstanser i den inflammatoriska processen i kroppen.

Psoriasisartrit
Reumatisk sjukdom hos person som har psoriasis.

Pyrofosfatartropati 
Ledsjukdom, där utfällning av pyrofosfater i lederna kan orsaka ledinflammation.

Raynauds fenomen 
Anfall av blodkärlssammandragning i fingrar och ibland i tår. Leder till vita och blåa fingrar och tår och kan orsakas av vissa systemiska bindvävssjukdomar.

Reaktiv artrit 
Inflammatorisk reaktion i lederna orsakad av infektion (oftast i mag-tarmkanalen eller urinvägarna).

Reiters syndrom 
Grupp av symtom som kan uppträda vid reaktiv artrit och inkluderar ledinflammation, konjunktivit (ögoninflammation) och urinrörsinflammation.

Relapserande polykondrit 
Alternativt namn recidiverande polykondrit. Sällsynt bindvävssjukdom som skadar brosket framför allt i öron, luftrör och näsa.

Remission
Det tillstånd vid kroniska sjukdomar då symtomen har avtagit eller tillfälligtvis helt försvunnit.

Reumatoid faktor
Allmänt förekommande autoantikropp vid ledgångsreumatism och Sjögrens syndrom. Kan också förekomma vid andra sjukdomar och även hos friska människor.

Rituximab (MabThera)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, som minskar antalet B-celler i den inflammatoriska processen.

Sakroiliit
Inflammation i leden (s-i-leden) mellan korsben (sacrum) och tarmben (ileum).

SAPHO-syndrom 
Sjukdom, som yttrar sig som ledinflammation (synovit, S), akne (A), varblåsor (pustulos, P), benförtjockning (hyperostos, H) och beninflammation (osteit, O) eller en del av dessa.

Seronegativ
Reumatoid faktor saknas. Motsatsen är seropositiv.

Seropositiv
Reumatoid faktor förekommer i blodet.

S-i-led
Led mellan korsben (sacrum) och tarmben (ileum).

Sjögrens syndrom
Autoimmun sjukdom som främst förorsakar torrhet i slemhinnor.

Sklerodermi
Systemisk skleros, sjukdom där det vanligaste symtomet är förtjockad hud. Kan även drabba inre organ.

SLE
Systemisk lupus erythematosus, LED, autoimmun sjukdom med många olika symtom.

Spondylartropati
Sjukdom som drabbar ryggkotor och leder. Inflammatoriska spondylartropatier (spondylartriter) är bl.a. ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Spondylartros
Artros i ryggraden.

SS-antikropp
SS-antikroppar (SS-A och SS-B) förekommer vid Sjögrens syndrom.

Stills sjukdom 
En form av barnreumatism med allmänna symptom, förekommer ibland även hos unga vuxna.

Subluxation 
Delvis ur led.

Sulfasalazin (Salazopyrin)
Läkemedel som används vid behandling av tarm- och reumatiska sjukdomar.

Svanhalsdeformitet
Felställning som påträffas framför allt vid ledgångsreumatism där leden mitt på fingret, proximala interfalangealleden, är översträckt och den yttersta leden böjd.

Syndesmofyt 
Överbryggande förbeningar från kota till kota hos personer med ankyloserande spondylit.

Syndrom
Symtomkomplex, en mängd symptom som uppträder samtidigt.

Synovektomi
Kirurgiskt avlägsnande av ledhinnan, putsning av leden.

Synovit
Inflammation i ledhinnan.

Systemisk skleros
Autoimmun sjukdom med symtom främst i huden, muskler och mag-tarmkanalen.

Sänka
Blodprov som mäter hur snabbt röda blodkroppar sjunker neråt. Värdet är förhöjt vid inflammationer och anemi.

Temporalarterit
Inflammation i tinningartären, förekommer ofta vid polymyalgia rheumatica.

Tendinit
Seninflammation.

Tenosynovektomi 
Kirurgiskt avlägsnande av senskidan, putsning av senan.

TNF-alfa-hämmare 
Hämmar tumörnekrosfaktor-alfa, verkningsmekanismen hos många biologiska antireumatiska läkemedel.

TNS 
Transkutan nervstimulering, fysikalisk smärtlindringsmetod som bygger på stimulering med elektriska strömmar.

Tocilizumab (RoActemra)
Biologiskt antireumatiskt läkemedel, som hämmar interleukin 6.

Tofasitinib
Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Tolfenamsyra (Clotam)
Korttidsverkande antiinflammatoriskt läkemedel.

Tramadol (Tradolan, Tramadin, Tramadol, Tramal, Tramium)
Smärtstillande läkemedel som påverkar centrala nervsystemet.

Trokanterbursit 
Smärttillstånd i slemsäcken på stora benutskottet i övre delen av lårbenet.

Tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-alfa)
En viktig signalsubstans bl.a. i den reumatiska inflammationen. 

Ultraljudsundersökning
Ekografi, avbildningsmetod där man använder ultraljud.

Urat 
Salter av urinsyra, som när de fälls ut i en led kan leda till gikt.

Vaskulit 
Blodkärlsinflammation, förekommer som en självständig sjukdomsgrupp och vid systemiska bindvävssjukdomar, ibland också vid reumatoid artrit.

Wegeners granulomatos
Blodkärlsinflammation som ofta orsakar allvarliga luftvägs- och njursymtom. Går numera under namnet granulomatos med polyangit.