Sekukinumab

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit när behandling med traditionella läkemedel inte har gett resultat eller inte kan användas.

Preparat och verkningssätt

Sekukinumab (Cosentyx®) finns som engångssprutor och injektionspennor färdigfyllda med 150 mg verksamt ämne. Sekukinumab hör till gruppen biologiska läkemedel. 

Sekukinumab är en human antikropp som binder till och neutraliserar det proinflammatoriska cytokinet interleukin-17 A i cellerna och som därmed förhindrar cytokinets funktion med den påföljden att ledinflammationen och skador till följd av den minskar. Effekten av sekukinumab ses vanligen inom 16 veckor efter påbörjad behandling. 

I synnerhet vid psoriasisartrit kan sekukinumab användas i kombination med metotrexatbehandling, vilket i vissa fall kan öka behandlingens effekt. Även annan motsvarande behandling kan användas, men erfarenheterna är ringa. 

För grundersättning (40 %) eller specialersättning (65 %) av läkemedlets pris krävs läkarutlåtande.

Administreringssätt och dosering

För vuxna är engångsdosen av sekukinumab 150 eller 300 mg. Läkemedlet injiceras under huden. Initialt ges injektionen med en veckas intervall i fem veckors tid, varefter man fortsätter med samma dos en gång i månaden. Vid ankyloserande spondylit rekommenderas den mindre dosen 150 mg, vid psoriasisartrit den större, 300 mg. Patienten eller en anhörig kan lära sig att ge injektionen. Läkemedelstillverkarens instruktioner om användning och administrering för följas. Behandlingen kan vara långvarig, men det finns få erfarenheter om behandling som pågått i många år. Ingen information om behandling av patienter under 18 år finns att tillgå. 

Biverkningar

En ökad förekomst av infektionssjukdomar har påvisats hos personer som behandlas med sekukinumab, vanligen infektioner i de övre luftvägarna. Benägenheten att insjukna i tuberkulos har inte kunnat konstateras i samband med behandling, men personer som insjuknat i tuberkulos eller annan allvarlig kronisk infektion får inte behandlas med sekukinumab. Irritation på injektionsstället är mycket sällsynt.

Förändringar i blodbild (neutropeni) har i vissa fall konstaterats, även om de inte har varit allvarliga. Allergiska reaktioner är sällsynta. Också vid långvarig behandling är det sällsynt att patienten utvecklar antikroppar mot sekukinumab.

Förekomsten av cancersjukdomar har inte konstaterats i samband med sekukinumabbehandling, vilket i samband med andra biologiska läkemedel ibland ansetts vara möjligt. 

Operationer kan tidigast genomföras fyra veckor efter senaste behandling. Nästa sekukinumabbehandling kan genomföras tidigast två veckor efter ingreppet.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett minst tre månader långt uppehåll. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering med levande vaccin. 

Graviditet och amning

Under graviditet och amning bör sekukinumab inte användas ifall inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att behandlingen avbryts minst två och helst fem månader före planerad graviditet. I djurförsök har negativa effekter på foster eller nedsatt fertilitet inte noterats. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll

Vid uppföljning rekommenderas att sänka, CRP och blodbild (B-Hb, -Leuk) kontrolleras var 4:e vecka under de tre första månaderna, därefter var 3:e månad. Om patienten regelbundet använder andra läkemedel bör också leverenzymvärdet (ALAT) följas upp. Sekukinumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingen. 

 

Uppföljningstabell

Läkemedel

Sekukinumab
Cosentyx®

Före användningen

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Diffi
  • Trom

- 3 mån. var 4:e vecka

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

efter 3 mån. var 3:e mån.

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

Annat anmärkningsvärt

 • Infektioner
 • Uppehåll i samband med operationer

   

Uppdaterad 12.9.2016