Sarilumab

Användningsområde

Standardbehandling av ledgångsreumatism hos vuxna om annan traditionell behandling inte gett tillräckligt gott terapisvar. 

Preparat och verkningssätt

Sarilumab (Kevzara®) fås som förfyllda injektionspennor med 150 eller 200 mg verksamt ämne och som förfyllda sprutor med 200 mg verksamt ämne.

Sarilumab hör till gruppen biologiska antireumatiska läkemedel. Sarilumab är en monoklonal antikropp som binder till interleukin-6-receptorer (IL-6). IL-6 är ett cytokin som förmedlar reumatisk inflammation, precis som till exempel TNF-α. I och med att sarilumab blockerar IL-6, dämpas den reumatiska sjukdomens symtom, blodvärdena blir bättre och progressionen av ledskador avstannar eller bromsas upp.

Effekten ses mindre än två veckor efter påbörjad behandling. Tillsvidare finns det sparsamt med erfarenheter av behandling som pågått i flera år, men effekten ser ut att kvarstå under lång tid. Det rekommenderas att sarilumab ges i kombination med metotrexat, vilket kan förbättra effekten. Ifall kombinationsbehandling inte är möjlig, kan sarilumab även administreras ensamt. Tillsvidare finns det endast få erfarenheter av att kombinera sarilumab med andra antireumatiska läkemedel än metotrexat.

För grundersättning (40 %) för sarilumab krävs läkarutlåtande.

Dosering och administreringssätt

Vid ledgångsreumatism ges sarilumab i en dos om 200 mg varannan vecka. Läkemedlet kan injiceras under huden av patienten själv eller av en anhörig. Om laboratorieproven visar tecken på biverkningar, bör man minska dosen till 150 mg varannan vecka ifall behandlingen inte helt måste avbrytas.

Biverkningar

Vid injicering kan sällsynta biverkningar såsom allergiska reaktioner eller rodnad, klåda och smärta vid injektionsstället förekomma.

Sarilumab kan i någon mån öka risken för infektioner. Behandling får inte ges om patienten har en akut infektionssjukdom eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken vid behov måste utredas redan innan behandling påbörjas.

Biverkningar såsom förändringar i levervärden (ALAT), blodtryckshöjning, en minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) samt en förhöjd fettsyrehalt i blodet har konstaterats under långtidsbehandling.  Dessa kan leda till att behandlingen måste avbrytas. Man kan inte med säkerhet säga om långvarig behandling med sarilumab ökar risken att insjukna i cancersjukdomar.

Inga erfarenheter av operationer i samband med sarilumabbehandling finns att tillgå. Beroende på operationens art rekommenderas i allmänhet ett uppehåll i behandlingen i tre veckor före till två veckor efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett sju veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Det finns inga tecken på att sarilumab skulle medföra risker med avseende på graviditetsförloppet eller risker för fostret. Sarilumab får inte användas under graviditet eller amning om inte tvingande skäl föreligger. Det rekommenderas att man förhindrar graviditet och avstår från amning ännu tre månader efter avslutad behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll

Kontroll av sänka, CRP, blodbild (B-Hb, -Leuk, -Trom) och leverenzymer (ALAT) rekommenderas med tre veckors intervall under de tre första månaderna och därefter med minst tre månaders intervall. Blodets kolesterol- och triglyceridvärden bör kontrolleras 4–8 veckor efter påbörjad behandling och vid behov även senare. Sarilumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen.

 Uppdaterad 11.1.2019