Certolizumab pegol

Användningsområde

Långvarig behandling av ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit hos vuxna om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar.

Preparat och verkningssätt

Certolizumab pegol (Cimzia®) finns i förfyllda sprutor (1 ml) som innehåller 200 mg certolizumab pegol. Läkemedlet dämpar ledinflammationen och minskar progressionshastigheten hos ledskador. Effekten ses två veckor efter påbörjad behandling. Certolizumab pegol hör till gruppen biologiska läkemedel.

Certolizumab pegol är en antikropp som har bundits till polyetenglykol. Certolizumab pegol blockerar tumörnekros-faktor-alfa (TNF-α) med relativt långvarig effekt. TNF-α är ett cytokin som i den reumatiska inflammationen för-medlar information celler emellan. Certolizumab pegol ska helst ges i kombination med metotrexat, men kan också ges ensamt. Andra biologiska läkemedel får inte användas samtidigt.

Dosering och administreringssätt

Certolizumab pegol ges som injektion under huden. Initialdosen är 400 mg (två doser om 200 mg). Därefter ges 400 mg efter två och fyra veckor. Behandlingen fortsätter med en dos om 200 mg med två veckors eller 400 mg med fyra veckors intervall.

Patienten själv eller en anhörig kan lära sig att injicera läkemedlet. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör noggrant följas.

För grundersättning (40 %) eller specialersättning (65 %) av läkemedlets pris krävs läkarutlåtande.

Biverkningar

Övergående irritationssymptom kan förekomma på injektionsstället.

Certolizumab pegol kan öga benägenheten för infektioner. Behandling får inte sättas in eller fortsättas om patienten har en akut infektion eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandlingen påbörjas. En aktivering av hepatit B-virus är också möjligt och därför bör personer som bär på detta virus följas upp noggrant.

Det finns en misstanke om ökad risk att insjukna i lymfom eller annan cancersjukdom vid behandling med TNF-α-hämmare, även om undersökningar inte visar några klara tecken på detta. Utveckling av hjärtsvikt, insjuknande i psoriasis eller sjukdomar som bryter ner myelinet i det centrala nervsystemet (t.ex. multipel skleros) har rapporterats i samband med användning av TNF-α-hämmare. Den här typen av sjukdomar kan också utgöra hinder för behandling.

I samband med operation bör man göra ett cirka tre veckor långt uppehåll i behandlingen.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett sju veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Certolizumab pegol bör i allmänhet inte användas under graviditet även om det inte finns tecken på faror med avseende på graviditetsförloppet eller risk för fosterskador. Vid amning kan läkemedlet användas. Preventiva åtgärder rekommenderas ännu under fem månaders tid efter senaste behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll

Kontroll av sänka, CRP och blodbild rekommenderas med tre månaders intervall, oftare i början av behandlingen, ifall inte annan behandling kräver andra laboratorieundersökningar. Behandling med certolizumab pegol kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen.

Uppföljningstabell

Läkemedel

Certolizumab pegol
Cimzia®

Före användningen

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

- 3 mån. var 4:e vecka

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

efter 3 mån. var 4:e mån.

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

Annat anmärkningsvärt

Infektioner, i synnerhet tuberkulos.
Uppehåll i samband med operation.

Uppdaterad 12.10.2017