Barictinib

Användningsområde

Standardbehandling vid ledgångsreumatism hos vuxna om tidigare behandling inte gett resultat eller inte tolererats. 

Preparat och verkningssätt

Baricitinib (Olumiant®) kommer i tablettform i doser om 2 mg och 4 mg verksamt ämne. Baricitinib hör till gruppen januskinashämmare (JAK) som blockerar signalsubstansernas (cytokinernas) effekt på celler och som därmed minskar den reumatiska inflammationsreaktionen. Detta lindrar symptom, bromsar upp sjukdomsförloppet och förhindrar ledskada.

Effekten ses redan inom en vecka och ökar inom de följande tre månaderna. Efter det ökar effekten inte märkbart, men effekten ser ut att kvarstå under lång tid. Det finns endast få erfarenheter av behandling som pågått i flera år. Kombinationsbehandling med andra antireumatiska läkemedel ser inte ut att förbättra behandlingseffekten. Kan användas samtidigt som metotrexat, men rekommenderas åtminstone inte i kombination med biologiska antireumatiska läkemedel eller leflunomid.

Behandling får endast ordineras av en läkare insatt i behandling av ledgångsreumatism. Med läkarutlåtande får man grundersättning (40 %) eller specialersättning (65 %) för baricitinib.

Dosering och administreringssätt

En vanlig behandlingsdos är en tablett om 4 mg dagligen oralt. För personer över 75 år rekommenderas dosen om 2 mg. Också vid långvarig användning när sjukdomen lugnat ned sig kan man fortsätta med en 2 mg dagsdos. Läkemedlet behöver inte tas vid en specifik tid på dygnet eller i samband med måltid. Om du har glömt en dos ska du inte ta dubbel dos följande dag.

Biverkningar

Baricitinib kan öka känsligheten för infektioner. Behandling får inte ordineras om patienten har en allvarlig infektionssjukdom. Hos patienter som tidigare haft bältros kan infektionen återkomma. Risken att insjukna i bältros är också något förhöjd. Baricitinib får inte tas om patienten har bältros. Baricitinibbehandling har inte visat sig medföra en ökad risk för aktivering av tuberkulos. Patienten bör också undersökas för en eventuell B- eller C-hepatit.

Vid behandling med baricitinib ses rätt sällan ett lågt hemoglobinvärde och/eller ett lågt antal vita blodkroppar. Höga nivåer av leverenzymer är möjliga, om än sällsynta. Blodets fettvärden (lipider) kan öka under behandling. Blodvärdena bör följas upp enligt rekommendationerna nedan.

Baricitinib har inte konstaterats medföra ökad risk för cancersjukdomar, men uppföljningstiden i detta avseende är tillsvidare mycket kort. 

Erfarenheterna av baricitinibbehandling i samband med operationer är få. Beroende på hur stor operationen är, bör man överväga ett kortvarigt uppehåll i behandlingen.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett några dagars uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Baricitinib får inte användas under graviditet eller amning. Djurstudier tyder på att baricitinib kan orsaka fosterskador. Kvinnor som kan bli gravida bör använda preventivmedel under behandling. För män finns inga särskilda direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll 

Innan behandlingen inleds ska åtminstone följande laboratorieprov tas: 
La, CRP, B-Hb, -Leuk, -Diffi, -Trom, S-ALAT

Under pågående behandling ska följande prov tas var tredje månad: CRP, B-Hb, -Neut, S-ALAT 

Blodets lipidvärden ska kontrolleras cirka tolv veckor efter insättning och i fortsättningen vid behov.

Uppdaterad 11.1.2019