Aurotiomalat (injektionsguld)

Användningsområde

Vid långtidsbehandling av ledgångsreumatism (även av barnreumatism). Används i sällsynta fall också vid behandling av psoriasisartrit.

Tillverkningen av läkemedlet har upphört

Försäljningen av läkemedlet upphör under år 2019 eftersom tillverkaren slutar tillverka natriumaurotiomalat som sålts under handelsnamnet Myocrisin. Andra motsvarande produkter finns inte på den finska marknaden. I maj 2019 uppskattar tillverkaren att försäljningen upphör enligt följande:

 • Försäljningen av Myocrisin 40 mg/ml injektionsvätska upphör i oktober 2019
 • Försäljningen av Myocrisin 100 mg/ml injektionsvätska upphör i juli 2019

Preparat och verkningssätt

Natriumaurotiomalat (Myocrisin®) injiceras i muskel, medicinampullerna innehåller 20 eller 50 mg. Läkemedlet minskar den reumatiska inflammationen och bromsar sjukdomsförloppet. Behandling med guld har ingen omedelbar smärtstillande effekt. Effekten ses 2–4 månader efter påbörjad behandling.

Aurotiomalat omfattas av FPA:s specialersättning (65 %).

Dosering

Läkemedlet injiceras i muskel en gång per vecka till en början (ibland med fem dagars mellanrum), initialt i en dos om 10 mg. Följande dos är vanligen 50 mg. Dosen om 50 mg per vecka fortsätter man med tills ledsymptomen lindras eller vanligen under 4–5 månaders tid. Efter detta fortsätter behandlingen med 3–4 veckors mellanrum. Hos barn är doserna mindre och beräknas enligt kroppsvikt.

Behandlingen kan fortgå under flera år. Om behandlingens effekt minskar, bör man tillfälligt förkorta injiceringsintervallen. Kan kombineras med andra läkemedel som används vid behandling av ledgångsreumatism.

Administreringssätt

Injektionerna ges vanligen på hälsocentralen, där uppföljning också sker.

Biverkningar

Under de första behandlingsveckorna kan lederna bli ömma efter injektionerna, men ömheten försvinner vanligen efter hand. Efter injicering kan även rodnad i ansiktet, yrsel och illamående förekomma. Den vanligaste biverkningen är kliande eksem. I samband med det, eller separat, kan också infektioner i munnen eller sveda i ögonen förekomma.

Vid hud- eller slemhinnesymptom får guldbehandling inte ges, men när symptomen försvunnit kan behandlingen eventuellt fortsätta med mindre doser. Biverkningar på njurar, där äggvita (protein) utsöndras i urinen, är också relativt vanliga vid guldbehandling. Om man konstaterar äggvita (protein) i urinen bör ett noggrannare urinprov göras för att mäta mängden äggvita. Om äggvitan inte försvinner ur urinen bör behandlingen i vanliga fall avslutas. Behandling med guld förorsakar sällan bestående störningar i njurfunktionen.

Sällsynta biverkningar är förändringar i blodkropparna, störningar i leverfunktion, tarminflammation och håravfall. Plötslig minskning av blodplättar (trombocyter) uppträder som blodutgjutningar på huden eller som andra blödningssymptom. Man bör då utan fördröjning kontakta läkare. Hosta och andnöd i samband med den är också en sällsynt biverkning. Också i det fallet bör man omedelbart kontakta läkare.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer och i vanlig ordning.

Graviditet och amning

Behandlingen bör avslutas genast när graviditeten börjar, även om man inte har kunnat konstatera fosterskador. Vid behov kan behandlingen återinsättas redan under amning.

Behandlingskontroll

Före varje injektion mäts äggviteämnen (U-Prot) i urinen. Under de två första månaderna kontrolleras blodbilden (B-Hb, -Leuk, -Trom) varannan vecka. Varannan gång kontrolleras även sänka och CRP. Efter två månader kontrolleras sänka, CRP och blodbild i samband med var tredje injektion. 

Uppföljningstabell

Lääke

Aurotiomalat
Myocrisin®

Före användningen

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Diffi
  • Trom
 • ALAT
 • S-Krea
 • U-Prot

- 2 mån varannan vecka

 • B-Hb

  • Leuk
  • Trom
 • U-Prot

Var 4:e vecka:

 • La, CRP

Efter 2 mån. i samband med var 3:e injektion

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom
 • U-Prot

Annat anmärkningsvärt

 • U-prot före varje injektion

 

Uppdaterad 24.5.2019