Anakinra

Användningsområde

Långtidsbehandling av ledgångsreumatism (hos 18-åringar och äldre). Stills sjukdom hos barn och vuxna. I någon mån finns också erfarenheter från behandling av ankyloserande spondylit och vissa systemiska bindvävssjukdomar.

Preparat och verkningssätt

Anakinra (Kineret®) fås som injektionssprutor färdigfyllda med 100 mg anakinra. Läkemedelsförpackningarna innehåller 28 sprutor. Läkemedlet dämpar ledinflammationen, bromsar sjukdomsförloppet och förhindrar ledskador. Effekten ses om ca två veckor och ökar åtminstone upp till 12 veckor efter insättning. Anakinra hör till gruppen biologiska läkemedel.

Läkemedlet är en interleukin-1-receptorantagonist, vilket betyder att läkemedlet endast påverkar en signalsubstans. Genom att hämma interleukin-1-cytokin dämpas den reumatiska inflammationen och ledskadorna minskar. Behandlingen ges vanligen i kombination med metotrexat, men också andra kombinationer är möjliga. Anakinra får inte ges i kombination med andra biologiska läkemedel.

För grundersättning (40 %) eller specialersättning (65 %) krävs läkarutlåtande.

Dosering

En normal dagsdos är 100 mg. Behandlingen kan vara långvarig. Doserna för barn ska fastställas individuellt.

Administreringssätt

Anakinra ges som injektion under huden helst samma tid varje dag. Patienten kan själv lära sig att ge sprutan eller också kan en anhörig göra det. Läkemedlet bör förvaras i kylskåp och tillverkarens administreringsinstruktioner bör följas.

Biverkningar

Hos större delen av patienterna förekommer irritation, såsom rodnad, smärta eller blåmärken på huden på injektionsstället. Dessa symptom är ofta vanligast under den första behandlingsmånaden och föranleder sällan behandlingsavbrott. Allergiska reaktioner eller andra biverkningar är sällsynta. Det är möjligt att mängden vita blodkroppar (neutrofila celler) i blodet minskar.

Anakinra kan öka benägenheten för infektioner. I samband med allvarliga infektionssjukdomar bör behandlingen avbrytas. Om patienten har varhärdar eller en kronisk obehandlad infektionssjukdom får behandling inte sättas in eller fortsättas. I samband med operation bör man göra ett uppehåll i behandlingen en vecka före operation och två veckor efter operation. Anakinra har inte konstaterats öka risken att insjukna i cancersjukdomar, men den rekommenderas inte för personer som redan har insjuknat i cancer.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett två dygn långt uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Vid graviditet och amning bör anakinra inte användas. Det rekommenderas att behandlingen avslutas en vecka före eventuell graviditet. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll

Det finns anledning att följa upp blodbilden varje månad under det första halvåret och därefter var tredje månad. Vid behov kontrolleras B-Diffi för att mäta mängden neutrofiler. Dessutom rekommenderas mätning av sänka och CRP med 2–3 månaders intervall. Eftersom patienten ofta samtidigt använder metotrexat eller annan motsvarande behandling bör man också sörja för säkerhetsuppföljning av den behandlingen. Anakinrabehandling kräver uppföljning av specialist som är väl insatt i behandlingen.

Uppföljningstabell

Läkemedel

Anakinra
Kineret®

Före användningen

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Diffi
  • Trom

- 6 mån. var 4:e vecka

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

efter 6 veckor, var 3:e mån.

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

Annat anmärkningsvärt

 • Infektioner
 • Uppehåll i samband med operationer.

  Uppdaterad 11.1.2019