Golimumab

Användningsområde

Långvarig behandling av ledgångsreumatism, psoriasisartros och ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) hos vuxna om traditionella läkemedel inte har gett tillräckligt gott terapisvar.

Preparat och verkningssätt

Golimumab (Simponi®) finns i förfyllda sprutor eller pennor (0,5 ml) som innehåller 50 mg golimumab. Läkemedlet dämpar ledinflammationen, minskar progressionshastigheten hos ledskador och förbättrar funktionsförmågan. Effekten ses en månad efter påbörjad behandling. Golimumab hör till gruppen biologiska läkemedel.

Golimumab är en monoklonal antikropp som binder till humana tumörnekrosfaktor-alfa-molekyler (TNF-α). TNF-α är ett cytokin som i den reumatiska inflammationen förmedlar information celler emellan. Effekten är långvarig, och den dämpar den reumatiska inflammationen och minskar de ledskador som uppstått till följd av inflammationen. Golimumabbehandling ges helst i kombination med metotrexat, för annars är effekten åtminstone vid ledgångsreum-atism sämre. Andra biologiska läkemedel får inte användas samtidigt.

För grund- eller specialersättning (65 %) av läkemedlets pris krävs läkarutlåtande.

Dosering och administreringssätt

Golimumab ges som injektion under huden. Initialdosen är 50 mg, d.v.s. en sprutdos. Behandlingen fortsätter med en lika stor dos en gång i månaden. För personer som väger mer än 100 kg kan man överväga att ge engångsdoser om 100 mg.

Patienten själv eller en anhörig kan lära sig att injicera läkemedlet. Läkemedelstillverkarens anvisningar om administrering bör noggrant följas.

Biverkningar

Irritation på injektionsstället är relativt sällsynta.

Golimumab kan öka benägenheten för infektioner. Behandling får inte sättas in eller fortsättas om patienten har en akut infektionssjukdom eller en allvarlig kronisk infektionssjukdom. En aktivering av tuberkulos är i princip möjligt, varför tuberkulosrisken måste utredas innan behandlingen påbörjas. En aktivering av hepatit B-virus är också möjligt och därför bör personer som bär på detta virus följas upp noggrant. Förändringar i blodbild och leverenzymer förekommer relativt sällan.

Det finns en misstanke om ökad risk att insjukna i lymfom eller annan cancersjukdom vid behandling med TNF-α-hämmare, även om undersökningar inte visar några klara tecken på detta. Utveckling av hjärtsvikt, insjuknande i psoriasis eller sjukdomar som bryter ner myelinet i det centrala nervsystemet (t.ex. multipel skleros) har rapporterats i samband med användning av TNF-α-hämmare. Den här typen av sjukdomar kan också utgöra hinder för behandling.

I samband med operation kan man överväga ett tillfälligt uppehåll i behandlingen eller åtminstone ändra tidpunkten för läkemedlets administrering så att det inte ges två veckor före eller efter operation.

Vaccinationer bör ges enligt allmänna rekommendationer, men i fråga om vaccin som innehåller levande sjukdomsalstrare rekommenderas ett sju veckors uppehåll före vaccinering. Behandlingen kan återupptas två veckor efter vaccinering.

Graviditet och amning

Golimumab bör i allmänhet inte användas under graviditet eller amning även om det inte finns tecken på faror med avseende på graviditetsförloppet eller risk för fosterskador. Preventiva åtgärder rekommenderas ännu under sex månaders tid efter senaste behandling. För män finns inga direktiv när det gäller familjeplanering.

Behandlingskontroll

Vid uppföljning rekommenderas att sänka, CRP och blodbild kontrolleras med tre månaders intervall, oftare i början av behandlingen, ifall inte annan behandling kräver andra laboratorieundersökningar. Golimumabbehandling kräver uppföljning av specialist väl insatt i behandlingsformen.

Uppföljningstabell

Lääke

Golimumabi
Simponi®

Före användningen

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

- 3 mån var 4:e vecka

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

efter 3 mån. var 3:e mån.

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Trom

Annat anmärkningvärt

 • Infektioner, synnerligen tuberkulos

 

Uppdaterad 17.11.2015