Tutkimus osoittaa: Liikkumattomuus on terveysriski

11.8.2014

UKK -instituutti tiedottaa:

Suurin osa suomalaisten valveillaoloajasta kuluu istuen tai maaten

Aikaisempien suomalaisten kyselytutkimusten mukaan työikäisistä puolet ja eläkeikäisistä reilu neljännes liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi. Terveys 2011 -tutkimuksen Fyysinen aktiivisuus ja kunto -alaotoksessa fyysistä aktiivisuutta mitattiin ensimmäisen kerran objektiivisesti kiihtyvyysmittareilla.

Kiihtyvyysmittarilla tarkkaa tietoa pienestäkin aktiivisuudesta

Kiihtyvyysmittari antaa fyysisestä aktiivisuudesta huomattavasti tarkempaa tietoa kuin perinteisesti käytetyt kyselyt. Mittari rekisteröi kaiken liikkeen, myös kaikki epäsäännölliset, lyhytkestoiset, pyrähdyksenomaiset liikkeet, joita henkilö ei välttämättä itse tulkitse kyselyssä ilmoitettavaksi liikkumiseksi tai pysty sitä edes tarkasti arvioimaan.

Paikallaanolosta mittari antaa tarkkaa tietoa, esimerkiksi sen, miten usein haitalliseksi todettu pitkäaikainen paikallaanolo keskeytyy. Tutkimuksen mukaan 30−60-vuotiaat henkilöt katkaisivat yhtäjaksoisen makuulla olon tai istumisen päivän aikana keskimäärin useammin kuin kaikkein nuorimmat ja kaikkein vanhimmat. Keskimmäisille ikäryhmille kertyi myös keskimäärin eniten kevyttä aktiivisuutta. Jo pienetkin tauot istumisessa ovat hyväksi terveydelle. Kiihtyvyysmittarin puutteena on toistaiseksi sen rekisteröintikyvyn rajallisuus: vesiliikunta jää tässä tutkimuksessa käytetyllä mittarilla rekisteröimättä, myös pyöräilyn ja hiihdon tehosta saatu tieto on epätarkkaa, samoin liikunta, jossa keho ei ole pystyasennossa (esim. kuntosaliharjoittelu, jooga, pilates).

Väestön terveyden edistämisessä on tärkeää edistää fyysistä aktiivisuutta ja vähentää liikkumattomuutta. Tarvitaan myös keinoja lisätä kevyttä ja lyhytkestoista aktiivisuutta sekä vähentää yhtäjaksoista paikallaanoloa.

Televisionkatselu on haitallisinta

Istuminen ja erityisesti runsas television katselu lisää kuolemanriskiä, selviää useista viime vuosina julkaistuista tutkimuksista. Selkeimmin kuolemanriski nousee, kun päivittäistä istumista kertyy yli seitsemän tuntia. Istuminen näyttää olevan itsenäinen kuolemanriski, jonka vaikutuksia ei vähennä suositusten mukainen liikunta. Useiden tutkimusten mukaan runsas päivittäinen istuminen, erityisesti television katselu, ja muu liikkumattomana vietetty valveillaolon aika aiheuttavat terveyshaittoja.

Lähde:UKK-instituutin tiedotteet 7.8.2014