Suomen Reumaliiton vaaliteemat julkaistu

4.10.2012
Suomen Reumaliitto kannustaa kaikkia jäsenyhdistyksiään järjestämään tai olemaan mukana järjestämässä terveys- ja sosiaalipalveluista vaalipaneeleja kunnallisvaaliehdokkaille sekä äänestämään kuntavaaleissa. Liitto on laatinut omat kunnallisvaaliteemansa, joista kannattaa tehdä ehdokkaille kysymyksiä ja viedä teemoja eteenpäin.

Kuntalainen on toimija, osallistuja ja vaikuttaja, joka odottaa etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivan. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisten yhdistysten kautta.

Suomen Reumaliiton kunnallisvaaliteemoina ovat eduskuntakaudelle asetetut liiton neljä tules-takuuta:

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden ja -oirehtivien palvelut turvataan kunnissakin parhaiten suunnitelmatakuun, kuntoutustakuun, toimeentulotakuun ja työllisyystakuun avulla. Näistä teemoista kannattaa tehdä ehdokkaille kysymyksiä ja viedä teemoja eteenpäin kunnallisvaaliehdokkaana esimerkiksi seuraavasti:

 Suunnitelmatakuu ja yksilölliset kartoitukset

1.     Pitkäaikaissairaille tulee tarvittaessa laatia tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma tai kokonaisvaltainen terveys- ja hoitosuunnitelma. Miten tällaisten suunnitelmien laatiminen vaikuttaisi terveydenhuollon kustannuksiin ja pitkäaikaissairaiden hoitoon?

2.     Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville kuntalaisille on laadittava heidän pyytämänsä palvelutarvekartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Kuinka ne saadaan toteutettua määräajassa? Miten vammaispalvelut, omaishoitokorvaukset ja lomitukset, kotipalvelut ja apuvälinepalvelut toimivat kunnassasi?

 Kuntoutustakuu

3.     Miten turvaisit ikäihmisten kuntoutuksen? Keiden kuntoutus kuuluu kunnan vastuulle?

4.     Ennen ja jälkeen leikkausta annettavan kuntoutuksen tiedetään nopeuttavan potilaan toipumista ja omatoimisuuden palautumista. Kenen/keiden vastuulla mielestäsi on rahoittaa leikkauksia edeltävä ja niiden jälkeinen kuntoutus?

Toimeentulotakuu

5.     Esiintyykö kunnassasi sosiaali- ja terveydenhuollon alibudjetointia? Oletko valmis lisäämään ennaltaehkäisevän toimeentulotuen budjettivarauksen suositusten tasolle?

6.     Noin neljännesmiljoona kotitaloutta jättää hakematta toimeentulotukea, vaikka olisi siihen oikeutettu. Kuinka tiedottaisit toimeentulotuesta? Mitä ongelmia aiheuttaa, että tukia jää hakematta? Pitäisikö kunnan tarjota maksuvaikeuksiin joutuneille sosiaalista luototusta?

7.     Asiakasmaksulaki mahdollistaa esim. toimeentulotukeen oikeutetuilta terveys- ja sosiaalihuollon maksujen perimättä jättämisen. Missä tilanteissa kunnassasi pitäisi käyttää nollamaksuluokkaa?

 Työllisyystakuu

8.     Miten kuntasi pitäisi toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuuta? Pitäisikö kunnan työllistää nuoria? Olisiko joillekin koulutusaloille tarpeen lisätä aloituspaikkoja? Mitä oppilas- ja opiskelijahuolto-palveluja lisäisit?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa. Suuri osa tule-pitkäaikaissairaista pystyisi ja haluaisi kuitenkin tehdä työtä ainakin osa-aikaisesti, jos työaikajärjestelyt ja työolosuhteet sen sallisivat. Miten kunnassasi voitaisiin alentaa tule-sairaksien aiheuttamia suuria sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyslukuja? Pitäisikö kunnan työllistää tules-pitkäaikaissairaita? Mitä mieltä olet työllistämisen kuntalisästä? Entä pitäisikö kunnan palkata oppisopimiskoulutettavia?