Reumaliitto lausui valinnanvapaudesta

14.12.2017

Reumaliitto lausui hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Reumaliiton keskeinen sanoma:

Järjestelmän toimivuus

 • Periaate asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestä on kannatettava.
 • Uudistus on kuitenkin liian iso toteutettavaksi kerralla. Nyt tulisi keskittyä vain sote-huollon siirtoon kunnilta maakunnille. Valinnanvapauden tarpeellisuus tulee arvioida sen jälkeen.
 • Valinnanvapausjärjestelmän luomiseen käytettävät resurssit olisi voitu kohdentaa muun sote-uudistuksen onnistumiseksi ja siellä erityisesti paljon tarvitsevien palvelujen, hoitoon pääsyn ja integraation toteutumiseksi.
 • Uudistus kasaa 18 maakunnalle kosolti vaativia tehtäviä. Reumaliitto on huolissaan siitä, miten maakuntiin riittää tarvittavaa osaamista. Hallintoon kuluu paljon sote-resursseja.
 • Asiakasseteli tulee jättää ainakin alkuvaiheessa pois.
 • Tuottajien ja maakuntien toiminnan seurannan tulee olla mahdollisimman yhteismitallista valtakunnan tasolla. Suuria alueellisia eroja tulee välttää.
 • Kuntoutus on nivottava osaksi sote-keskusten ja liikelaitosten toimintaa. Se tulee nähdä oleellisena osana hoitoprosessia ja varata huomattavasti nykyistä paremmat resurssit. Jokaisessa sote-keskuksessa tulee olla fysioterapeuttien suoravastaanottoja.  
 • Potilasjärjestöt tekevät paljon käytännön tasolla yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi ennaltaehkäisevän liikunnan parissa. Uudistuksessa tulee varmistaa eri tahojen yhteistyö järjestöjen kanssa.

Vaikutus pitkäaikaissairaisiin

 • Valinnanvapaus näyttäisi pirstaloivan pitkäaikaissairaan hoitoketjua lukuisten uusien toimijoiden myötä. Se hankaloittaa perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä, eikä integroi sosiaalihuoltoa alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.
 • Valinnanvapaus hyödyttänee erityisesti vähän sairastavia, kaupungeissa asuvia ja koulutettuja ihmisiä. Todellisuudessa paljon sairastavien ja maalla asuvien on paljon vaikeampi käyttää sitä.
 • Asiakasmaksut ja muut sairastamisen kustannukset eivät saa nousta. Uudistus luo siihen painetta.
 • Reumaliitto kannattaa palvelusuunnitelmaa ja pitää sitä erittäin tärkeänä osana pitkäaikaissairaan hoitoa. Niiden tekeminen tulee laatia velvoittavammaksi ja niiden tekemistä valvoa.
 •  Uudistus monimutkaistaa toteutuessaan jo ennestäänkin vaikeaselkoista järjestelmää. Palveluneuvontaa ja -ohjausta tulee tarjota paljon ja sen toteutumista on valvottava.
 • Osatyökykyisten työttömien kohdalla tulee työllistymispalvelut katsoa osana palvelusuunnitelmaa.
 • Kansalaisille tulee kertoa muutoksista selkeästi, useilla kanavilla ja hyvissä ajoin.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan