Reumaliitto antoi lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

23.11.2017

Suomen Reumaliiton lausunto

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, HE 124/2017 vp

Hallitus esittää muun muassa, että mikäli henkilö ei ole ollut 65 päivän aikana riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, hänen työttömyyspäivärahaansa tai työmarkkinatukeaan alennetaan 4,65 prosenttia. 

Henkilön työttömyyspäivärahaa ei kuitenkaan alenneta eikä hänen aktiivisuuttaan seurata, jos: 1) hänellä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus; 2) hän työskentelee omais- tai perhehoitajana; 3) hän saa 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta; tai 4) hänen yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saantinsa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

 

Lausunnon pääkohdat

1. Moni työtön on työkyvytön tai osatyökykyinen. 

Aktivointitoimet tuleekin käsittää nykyistä laajemmin sisältäen esimerkiksi terveydentilaa edistävää, terveydenhuollon ammattilaisen suosittamaa kuntoutusta. 

2. Esitys ei ota tarpeeksi huomioon ihmisten erilaisia terveydentiloja aktivointitoimiin liittyen. 4,65 prosentin alennusta ei tule tehdä, mikäli työtön ei sairauden tai sairastumisen vuoksi kykene täyttämään velvoitteita.

3. 4,65 prosentin leikkausta ei tule tehdä, mikäli viranomaisilla ei ole tarjota aktivointitoimia työttömälle.

4. Aktivointitoimia ei tulisi käyttää, mikäli vireillä on valitus työkyvyttömyyseläkepäätöksestä.

5. Heikennys osuu jälleen sairaisiin, toimeentulotukimenot lisääntyvät

6. Usea pitkäaikaissairas haluaisi tehdä töitä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

1.12.2021
Suomen Reumaliitto oli mukana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koolle kutsumassa pyö
28.10.2021
Reumaliitto on mukana usean eri tahon yhteisessä vetoomuksessa koskien monikanavarahoituk
26.10.2021
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto pyysi Reumaliitolta lausun
11.10.2021
Kansallinen Reumarekisteri tarvitsee pysyvän julkisen rahoituksen