Reumaliiton kuntavaaliteesit 2017

20.3.2017

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja  vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoon kuuluu 157 jäsenyhdistystä ja lähes 40 000 jäsentä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Lääkkeiden erityiskorvausoikeus reumatautien hoitoon on yli 100 000 henkilölle.

Reumaliiton kuntavaaliteemat 2017

1. Paikallisten reumayhdistysten toimintaedellytyksiä tuettava

Kunnissa toimivat reumayhdistykset tarjoavat jäsenilleen mielekästä tekemistä, liikuntatoimintaa, tietoa, vertaistukea ja mahdollisuuden osallistua yhdistystoimintaan. Kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä on suuri. Hyvinvointia edistetään parhaiten kunnan ja paikallisyhdistysten yhdessä suunnittelemilla ja kehittämillä kohderyhmälähtöisillä toimintamalleilla.  

Kuntien tuki ja toiminta-avustukset ovat elintärkeitä yhdistyksille, joista enemmistö on taloudeltaan hyvin pieniä ja toimii vapaaehtoisvoimin. Kuntien tulee tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla niille tukea, avustuksia ja tiloja. Avustusten hakuprosessien ja raportoinnin tulisi olla järkevässä suhteessa siitä saatuun hyötyyn. Näin yhdistykset voivat järjestää toimintaa jäsenilleen ja lisätä heidän hyvinvointiaan.

2. Pitkäaikaissairaat ja ikääntyneet otettava mukaan kuntapalvelujen kehittämiseen

Paikallisilla reumayhdistyksillä on vahvaa osaamista ja tietoa siitä, miten reumasairaiden asioita pitää kunnissa edistää, joten kuntien tulisi kehittää toimintaansa yhteistyössä heidän kanssaan. Kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia lähipalveluita.

Esteettömät ja saavutettavat kuntapalvelut ovat osallistumisen edellytys. Kunnan tulee varmistaa hyvä sote- neuvontapalvelu kuntalaisille ja varmistaa, että lisääntyvät digitaaliset palvelut eivät sulje ikääntynyttä väestöä kunnan palvelujen ulkopuolelle.

3. Pitkäaikaissairaiden erityistarpeet huomioitava harrastus- ja liikuntatoiminnassa

Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua varallisuudesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Kuntien on huolehdittava tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisystä sekä pitkäaikaissairaiden erityisliikunnan tarpeista.

Reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaalle aktiivinen liikkuminen kohtuullisessa määrin on keskeinen osa sairauden ja yleiskunnon hoitoa ja se on nähtävä osana hoitoketjua. Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut säästävät kustannuksia tulevaisuudessa ja tukevat jokaisen sairastavan terveyttä ja hyvää elämää. 

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017, huhtikuun toisena sunnuntaina. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.–4.4.2017.

Huomaa myös

kuntavaalit

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

8.3.2023
Erityisesti pitkäaikaissairailla sairastamiseen liittyy paljon kus
27.2.2023
Alkuvuoden lääkekulut koettelevat monen sairastuneen taloutta.
22.2.2023
Eduskunnan täysistunnossa on perjantaina 24.2.2023 hallituksen esitys uudeksi vammai
5.1.2023
Uusi vuosi 2023 tuo erityisesti muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu