Reumaliiton kanta: Säästöt ajavat vammaiset ja vanhukset entistä ahtaammalle

8.3.2016

Reumaliitto on huolissaan hallituksen uusista säästölinjauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan säästöt heikentävät jo ennestään haavoittuvien ryhmien kuten sairaiden, iäkkäiden ja vammaisten tilannetta.

Hallitus julkaisi helmikuussa uusimmat säästölinjauksensa. Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä -suunnitelma sisältää useita pitkäaikaissairaalle, vanhukselle ja vammaiselle harmillisia kohtia.

Hallituksen yhden miljardin euron säästötavoitteesta suurin osuus, 238 miljoonaa euroa, koskettaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaavaillut säästöt kurittavat toteutuessaan erityisesti vammaisia (-61 milj. euroa) ja ikäihmisiä (-35,2 milj. euroa). Reumaliiton mielestä toimet heikentävät jo ennestään haavoittuvien ryhmien tilannetta.

Vanhuksia ja vammaisia koskevissa säästöissä viitataan vahvistuneeseen sosiaalihuoltolakiin, jonka sanotaan auttavan heitä vastaisuudessa. Todellisuudessa monet muutokset tarkoittavat heikennyksiä. Hallituksen aiemmatkin leikkaukset ovat kohdentuneet näihin ryhmiin. Monet tarvitsevat paljon julkisia terveydenhuoltopalveluja sekä matka- ja lääkekorvauksia, joissa kaikissa asiakkaan kustannukset nousivat vuoden alussa.

Muita sosiaali- ja terveysministeriön säästökohteita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rakenteen ja kelpoisuusehtojen muokkaaminen (säästö 90 milj.), kuntien velvollisuuden vähentäminen lääkärin lausuntojen ja todistusten antamiseen (säästö 10,2 milj.) sekä sosiaali- ja terveysasioiden suunnitelmiin liittyen (säästö 18.1 milj.). Lisäksi uudistetaan julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia, säästö kunnille 40 milj. ja Kelalle 33 milj. euroa.

Tiedossa olevat tarkemmat toimet selviävät hallituksen reformitekstistä. Edellä mainittujen lisäksi hallitus aikoo nostaa tarkasteluun terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajat. Reumaliiton kanta on, että terveydenhuollon hoitoon pääsyn määräajoista tulee pitää kiinni tai ennemminkin lyhentää niitä. Määräaikojen heikentäminen heikentäisi sairastavien tilannetta ja nostaisi sitä kautta sairastamiskustannuksia.

Reformisuunnitelmassa on myös maininta, että asiakkaan henkilökohtaisiä suunnitelmia aiotaan heikentää. Reumaliitto pitää tärkeänä pitkäaikaissairaiden kirjallisten hoitosuunnitelmien tekemistä, joita tulisi ennemminkin lisätä. Kaikkein eniten terveyspalveluita käyttävien yksittäisten potilaiden moniammatillisilla hoitosuunnitelmilla on saatu jopa 30 prosentin kustannussäästöt.

Reumaliiton mielestä erittäin toivottavia uudistuksia ovat mm. säästötavoitelinjaukset, joilla parannetaan viranomaistiedon liikkuvuutta ja tiedon hyödyntämisen palveluprosesseja.

Toimenpideohjelman yksityiskohdat ja kustannus- sekä muut vaikutukset täsmentyvät hallituksen esityksiä valmisteltaessa vuosina 2016–2017. Toimenpiteiden kustannushyötyjä arvioidaan vuoden 2017 alussa ja niistä tehdään päätökset kehysriihessä keväällä 2017. Reumaliitto seuraa tiiviisti valmistelua.

Maria Ekroth, toimitusjohtaja, puh. 040 707 91 14, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi

Miranna Seppälä-Saukkonen, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, puh. 0400 497 986, miranna.seppala(at)reumaliitto.fi