Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä 38 miljoonan euron vähennys edelliseen vuoteen

14.8.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion vuoden 2014 talousarvioon on julkaistu

Reumaliitto seuraa esityksen toteutumisesta muun muassa seuraavia jäsenyhdistyksiään ja Tulenuoria koskettavia asioita:

Liikunta

Liikuntatoimelle esitetään vajaan 148 miljoonan euron määrärahaa, josta 147 miljoonaa katetaan veikkausvoittovaroista. Liikuntalaki uudistetaan.

Reumaliiton kanta on, että Liikunta on osa kulttuuria ja näin ollen myös tärkeä osatekijä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, kuten myös tuottavuudelle. Liikuntalain uudistuksessa kuin myös liikunnan määrärahojen jakoperusteissa ja jaossa tulisi soveltavalle liikunnalle turvata riittävä ja tasapuolinen rahoitus. 

Nuorisotakuu ja nuorten koulutukseen pääsy

OKM:n hallinnonalalla pyritään varmistamaan nuorten koulutukseen pääsy ja nuorisotakuun toteutuminen. Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkoa kehitetään.

Opintoraha

Opintotukijärjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Opintoraha esitetään sidottavaksi indeksiin 1.8.2014 lukien.

Korkea-asteella otetaan käyttöön opintolainahyvitys, joka on opintolainavähennystä selkeämpi. Se kannustaa tehokkaammin tutkinnon suorittamiseen ja turvaa lainan takaisinmaksua.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltoon tulee merkittäviä parannuksia. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014. Perusopetuksen lisäksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tulevat kuraattori- ja psykologipalveluiden piiriin. Painotusta siirretään nykyistä enemmän yksilö- ja ongelmakeskeisestä toiminnasta yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon ja tarjotaan oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.