Lausunto koskien YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelua

21.6.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö / Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta

Viite: Lausuntopyyntö koskien YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelua

Lausunto

Lausunto koskee YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelua. Suomen Reumaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta, nostaen esille neljä keskeistä asiaa, jotka sopimuksen täytäntöönpanossa on huomioitava. Reumaliitto edistää reuma ja tule-sairaiden ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Tulehdukselliset reumasairaudet ovat luonteeltaan eteneviä ja huonosti hoidettuna vammauttavia. Sairauden etenemiseen pystytään vaikuttamaan intensiivisellä lääkehoidolla sekä hoidolla, jota tarjoaa moniammatillinen hoitotiimi. 

 1. Valinnanvapaus koskee myös vammaisia henkilöitä
  Reumaliitto on huolissaan vammaisen henkilön valinnanvapauden toteutumisesta. YK:n vammaissopimuksen mukaisesti jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus päättää häntä itseään koskevista asioista. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä vammaisen henkilön oikeutta aitoon valinnanvapauteen on korostettava. Vammaisella henkilöllä on oltava selkeästi käytettävissä henkilökohtainen budjetti ja yhtä lailla oikeus valita hoitopaikka, ilman että he syrjäytyvät. On kehitettävä ratkaisuja, joiden avulla tuetaan vammaisen henkilön osallisuutta ja itsenäisyyttä. Valinnanvapaudessa korostuu myös digitalisaation merkitys. Tämän seurauksena on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että digitalisaatio ei syrjäytä vammaisia henkilöitä.
   
 2. Esteettömyys huomioitava ympäristön suunnittelussa
  Vammaisella henkilöllä on oltava yhtäläinen saavutettavuus henkiseen, sosiaalisen että fyysiseen ympäristöön. Ympäristö on rakennettava ja suunniteltava niin, etteivät yksilön ominaisuudet, terveydentila tai toimintakyky ole esteenä ympäristössä toimimiselle. Sama päätee myös palveluiden tuottamisessa. Palvelut on tuotettava niin, että ne ovat helposti yksilön käytettävissä.

   
 3. Vammaisilla henkilöillä oltava oikeus riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan
  YK:n vammaissopimuksen mukaisesti vammaisille henkilöille on järjestettävä samanlaajuiset, -laatuiset ja -tasoiset maksuttomat tai kohtuuhintaiset terveydenhuoltopalvelut ja -ohjelmat kuin muille. Nykymuodossaan etenkin vammaisen pitkäaikaissairaan maksukatot eivät ole kohtuullisia. Nämä maksut voivat aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia ongelmia vammaiselle henkilölle. Ratkaisuksi ehdotetaan, että maksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, joka sisältää terveydenhuollon, lääkemaksujen ja matkakustannuksien kulut. Lisäksi ehdotamme, että tarjotaan mahdollisuus jakaa tämä maksukatto tasaisesti 12:lle kuukaudelle.
   
 4. Avoin ja osallistava työympäristö tukee vammaisen henkilön osallisuutta
  Suomen Reumaliitto kannattaa vammaisten henkilöiden työmarkkinoilla etenemisen edistämistä. Asianmukaiset toimintaohjelmat, kannustimet ja muut toimet ja kohtuulliset mukauttamiset edistävät tätä asiaa. Näistä jo olemassa olevista keinoista ja tuista, jotka edistävät työllistymistä ja työelämässä pysymistä, on tiedotettava paremmin. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota osallistavien koulutusjärjestelmien tukemiseen, jotta voidaan vammaisten henkilöiden voimavarojen mukaisesti tukea työllistymisen edellytyksiä.
   

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 38 000 jäsentä yhteensä 154 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.

Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, puh. 040 707 9114, maria.ekroth(at)reumaliitto.fi
Noora Marjeta, Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijaharjoittelija, puh. 044 550 3450, noora.marjeta(at)reumaliitto.fi 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
12.9.2023
Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023)