Lääkekorvaustyöryhmä ehdottaa lääkekaton alentamista ja 50 euron omavastuuta

10.1.2013

STM:n tiedote 10.1.2013

Työryhmä rahoittaisi lääkekaton alentamisen 50 euron alkuomavastuulla

Lääkekorvaustyöryhmä ehdottaa lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä nykyisen sairausperusteisen järjestelmän pohjalta ottamalla käyttöön korkeintaan 50 euron vuotuinen alkuomavastuu ja alentamalla lääkeostojen vuotuista omavastuukattoa (lääkekatto) noin 140 eurolla.

Työryhmä pitää tavoitteena siirtymistä nykyisestä kolmesta korvausluokasta kahteen. Kahden korvausluokan mallissa korvausluokat voisivat olla esimerkiksi 50 prosenttia ja 100 prosenttia. Korvausluokkien vähentäminen yksinkertaistaisi lääkekorvausjärjestelmää ja keventäisi hallinnollista työtä. Työryhmän mukaan korvausluokkien selvittäminen edellyttää kuitenkin vielä jatkotyötä.

Työryhmä käsitteli myös kustannusperusteista korvausjärjestelmää, jossa tietyn omavastuurajan ylittävät lääkekustannukset korvattaisiin portaittain potilaalle. Kustannusperusteinen järjestelmä ei saanut työryhmän enemmistön kannatusta, koska se olisi nykymallia epäedullisempi erityisesti pienituloisille, paljon sairastaville ja ikääntyneille potilaille.

Jotta lääkekorvauksia voitaisiin kohdentaa paremmin paljon lääkkeitä käyttäville ja pienituloisille, työryhmä ehdottaa kaikkia täysi-ikäisiä suomalaisia koskevan vuotuisen alkuomavastuun käyttöönottoa. Alkuomavastuu tarkoittaisi sitä, että potilas maksaisi lääkkeestään apteekissa täyden hinnan, kunnes hänen lääkeostonsa samana vuonna ylittävät omavastuurajan. Työryhmä ehdottaa alkuomavastuuksi korkeintaan 50 euroa vuodessa. Myös alkuomavastuu kartuttaisi lääkekattoa. Alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita, jotta lääkekustannukset eivät kasaantuisi lapsiperheille.

Alkuomavastuun tuotto lääkekaton alentamiseen ja korvausprosenttien nostamiseen

Alkuomavastuusta kertyvät varat kohdennettaisiin paljon lääkkeitä käyttävien ja pienituloisten lääkekustannusten korvaamiseen. Työryhmä katsoo, että paljon lääkkeitä käyttävien ja pienituloisten asemaa parantaa tehokkaimmin lääkekaton alentaminen. Tavoitteena olisi laskea lääkekattoa noin 140 eurolla. Tänä vuonna lääkekatto on 670 euroa, ja sitä tarkistetaan joka vuosi kansaneläkeindeksillä. Potilaan lääkekustannusten ylitettyä lääkekaton potilas maksaa saman vuoden aikana ostamistaan lääkkeistä vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti.

Lääkekaton laskemisen lisäksi 50 euron vuotuinen alkuomavastuu mahdollistaisi korvausprosenttien nostamisen lähes sille tasolle, jolla ne olivat ennen helmikuun alussa voimaan tulevia säästöjä. Helmikuun alusta peruskorvaus on 35 prosenttia, alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia. Työryhmän laskelmien mukaan peruskorvaus voitaisiin nostaa 41 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosenttiin. Koska lääkekorvausuudistus on toteutettava ilman valtion menojen kasvua, lääkekaton, alkuomavastuun ja korvausprosenttien tasot tarkentuvat jatkovalmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti loppuvuodesta 2011 lääkekorvaustyöryhmän pohtimaan koko lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä. Laajapohjaisessa työryhmässä oli keskeisten virastojen ja laitosten lisäksi lääketeollisuuden, apteekkialan ja potilasjärjestöjen edustus. Työryhmää johti sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila.

Työryhmän muistioon sisältyvät Farmasialiiton, Lääketeollisuus ry:n, Lääkäriliiton ja valtiovarainministeriön eriävät mielipiteet.

Raportteja ja muistioita 2012:33 10.01.2013
Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen