Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

14.9.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                                   
STM/676/2017

Uudistuksen toteuttaminen on järkevää taksilain muuttuessa.

Uudistuksessa tulee varmistaa, että:

  • Asiakkaiden omavastuut eivät kasva, eikä muita uusia maksuja pääse syntymään.
  • Tilausvälityskeskusten puhelinmaksujen poistuminen toteutuu myös käytännössä.
  • Tilausvälityskeskuksesta tilattavia takseja on riittävästi, eikä kohtuuttomia odotusaikoja synny.
  • Muutoksista tiedotetaan asiakkaille riittävästi.
  • Matkojen yhdistely ei aiheuta kohtuuttomia ongelmia asiakkaille.
  • Erityisryhmien tarpeet matkojen sujumiseksi on huomioitava lainsäädännössä, kilpailutuksissa ja käytännön työssä.

Hallituksen esityksellä ennakoidaan uuden taksilain tuomien muutosten vaikutusta matkakorvauksiin ja luodaan Kansaneläkelaitokselle toimintaedellytyksiä muuttuvassa tilanteessa. Lain tarkennuksilla yhdenmukaistetaan korvauskäytäntöjä liittyen saattajan matkojen korvaamiseen ja kiireettömän hoidon matkojen aloituspaikkaan.

Esityksessä määritellään korvausperusteet sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille. Reumaliiton mielestä ennakointi on järkevää. Hyvänä tavoitteena on, ettei vakuutetuille aiheutuisi taksimatkoista muuta maksuosuutta kuin omavastuuosuus. Lainsäädännössä tuleekin varmistaa, ettei asiakkaille pääse syntymään uudessa tilanteessa mitään uusia maksuja taksien tai yhteiskunnan taholta.

Reumaliitossa myös nousi huoli siitä, saadaanko tilausvälityskeskuksesta tilattavia takseja riittävästi joka puolelle Suomea? Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että takseja on saatavilla, eikä kohtuuttomia odotusaikoja synny.

Esityksen yhtenä tavoitteena on saada kaikki sairausvakuutuksesta korvattavat taksimatkat matkojenyhdistelytoiminnan piiriin. Reumaliitto painottaa, että matkojen yhdistelyjen sujuvuus tulee lainsäädännön ja kilpailutuksen kautta varmistaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että matkaa tarvitseva joutuu odottamaan määrättyjä aikoja kauemmin. Taksin saapumiseen tulee voida luottaa.

Reumaliittoon on tullut palautetta tilausvälityskeskuksien perimistä puhelinmaksuista, jotka on koettu epäreiluina. Esitys toteutuessaan antaa Kansaneläkelaitokselle mahdollisuuden vaatia, etteivät tilausvälityskeskukset saa periä maksua. Pyydämme Kelaa toteuttamaan tämän niin pian kuin mahdollista.

Ehdotuksen mukaan matkakorvauksia maksettaisiin jatkossa vain tilausvälityskeskuksista tilatuista matkoista. Reumaliitto pitää toimintojen yksinkertaistamista järkevänä, mutta painottaa, että asiakkaiden informointiin tilanteen muuttumisesta tulee panostaa.

Reumaliitto muistuttaa, että sairausvakuutusmatkojen kuskien osaamisella ja ajoneuvojen varustelulla on suuri merkitys erityistarpeisten matkojen onnistumiseen. Niiden toteutuminen on hyvä turvata lainsäädännöllä, kilpailutuksissa ja käytännön ohjeissa. Hinta ei saa olla ainoa kriteeri toiminnalle.

Käytännön esimerkkejä: Kuskien osaamisella ja ajoneuvojen varustelulla on merkitystä

Reumasairaudet ovat tuki-ja liikuntaelinsairauksia, joiden tyypillisimpiä oireita ovat nivelten jäykkyys, aristus, särky, turvotus ja kipu. Ne voivat aiheuttaa rajoituksia liikkumiseen sekä työ- ja toimintakykyyn. Henkilön fyysinen kunto voi olla heikko.

Kaikki vammat eivät näy ulospäin. Kuljettajan liian voimakkaat tai vauhdikkaat otteet saattavat vahingoittaa matkustajaa. Esimerkiksi kuljettajan avustaessa matkustajaa autoon ja ulos autosta hänen olisi selvitettävä, miten se turvallisesti onnistuu (esim. kädestä, käsivarresta tai muusta kehon kohdasta avustaen).

On tärkeää, että kuljetustilanteessa kiinnitetään huomiota asiakkaan terveysvaarojen ehkäisemiseen. Kuljetus itsessään ei saa aiheuttaa asiakkaalle henkistä tai fyysistä vammaa, sairautta, aiheetonta kipua tai muuta vaaraa.

Ajotavan tulisi olla rauhallinen ja sujuva. Nopeat käännökset ja mutkat sekä liian kovalla vauhdilla katukiveysten tai muiden esteiden yli ajaminen voivat aiheuttaa kipua. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa luunmurtumia tai nivelten sijoiltaan menoa (esim. vaikea osteoporoosi, osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos syndrooma). Turvallisuutta lisää myös asiakkaan sisälle kotiin pääsyn varmistaminen. 

Taksikuskien suomen kielen riittävä osaaminen on näissä tilanteissa tärkeää. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus kertoa tilanteestaan ja tarpeistaan sekä tulla ymmärretyksi. Asiakkaan pitää tarvittaessa saada yhteys kuskiin myös ajon aikana. Kommunikointi voi tapahtua toisen henkilön välityksellä, suoraan puhumalla, hätänapilla tai sisäpuhelimen avulla.

Helsingissä 14.9.2017

Maria Ekroth                                         Miranna Seppälä-Saukkonen

toimitusjohtaja                                         sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

puh. 040 707 9114                                   puh. 0400 497 986

maria.ekroth(at)reumaliitto.fi                   miranna.seppala(at)reumaliitto.fi

Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 39 000 jäsentä yhteensä 155 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea.