Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi lausuntoamme asiakasmaksulaista

7.10.2020

Reumaliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksulakiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä. Lausunnossa korostamme erityisesti sairastavan liian korkeita kustannuksia.
 

Lausunnon keskeinen sanoma

 • Reumaliitto on hyvillään siitä, että asiakasmaksulakiin panostetaan 45 miljoonalla. Asiakasmaksulain uudistamista on kuitenkin jatkettava.
 • Asiakasmaksut ovat monelle liian suuria. Esimerkiksi vuonna 2019 ulosottoon päätyi yhteensä 456 568 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.
 • Laskuissa ja päätöksissä tulisi mainita mahdollisuudesta maksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen (2 a § ja 2 b §).
 • Maksuttomat terveyspalvelut 5 §                                            
  • Reumaliitto kannattaa maksuttomien palveluiden lisäämistä.
  • Mikäli lakiin kirjataan erikseen fysioterapian lisäksi muita hoitomuotoja, on niillekin asetettava enimmäismaksu (5 § 1 c).
  • Tarkennukset lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksuttomuudesta ovat tärkeitä.
 • 6 a § Maksukatto
  • Reumaliiton mielestä maksukatto on liian korkea, sitä tulisi alentaa.
  • Asiakasmaksu-, matka- ja lääkemaksuille tulee asettaa kokonaismaksukatto, joka on korkeintaan kuukauden takuueläkkeen tasoinen.
  • Reumaliitto on hyvillään, että suun terveydenhuolto ollaan sisällyttämässä maksukattoon. Kuitenkin, myös hammastekniset kulut tulisi lisätä siihen.
  • Etäyhteyksien ja toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen sekä pykälän 2 momentti 6 tehdyt lisäykset kattoa kerryttävistä hoidoista ovat kannatettavia.
  • Reumaliitto näkee, että asiakasmaksukaton seurantavastuu tulee pikaisesti siirtää viranomaisille.
 • 11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
  • Reumaliiton mielestä maksun alentaminen ja perimättä jättäminen tulee säätää kunnille ja kuntayhtymille velvoittavaksi koskien kaikkia niiden järjestämisvastuullensa kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ei vain maksukyvyn mukaan määräytyviä.
  • Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen vahvistaminen suhteessa toimeentulotukeen voi pahimmillaan johtaa ihmisten pallotteluun Kelan ja kunnan välillä sekä toimeentulotuen saamisen viivästymiseen. Valtion tulee seurata ja tarvittaessa puuttua tilanteen kehittymiseen.
  • Pykälän momentti 4 ja 5 tehdyt lisäykset ovat tarpeellisia.
  • Maksujen alentaminen ja perimättä jättämisen tulee olla ensisijaista perintätoimiin nähden.
 • Asiakasmaksulainsäädäntöä tulee selkiyttää asiakkaalle ymmärrettävämmäksi.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf.)

 

Reumaförbundet i Finland rfs utlåtande om klientavgiftslagen

 • Reumaförbundet gläder sig åt att man investerar 45 miljoner i klientavgiftslagen. Reformen av klientavgiftslagen bör dock fortgå.
 • Klientavgifterna är för höga för många personer. Som exempel kan nämnas att totalt 456 568 klientavgifter inom social- och hälsovård gick till indrivning under år 2019.
 • På fakturor och i beslut borde möjligheten till nedsättning och efterskänkning av avgifter nämnas (2 a § och 2 b §).
 • Avgiftsfria hälsovårdstjänster 5 §                                                    
  • Reumaförbundet stöder en ökning av avgiftsfria tjänster.
  • Ifall man i lagen särskilt skriver in övriga vårdmetoder utöver fysioterapi, bör man även fastställa en maximiavgift för dessa (5 § 1 c).
  • Förtydligandena om avgiftsfria läkarintyg- och utlåtanden är viktiga.
 • 6 a § Avgiftstak
  • Reumaförbundet anser att avgiftstaket är för högt, avgiftstaket borde sänkas.
  • Ett totalbelopp för klientavgifter, resor och läkemedel bör fastställas och högst ligga på samma nivå som garantipensionen under en månad.
  • Reumaförbundet gläder sig åt att mun- och tandvård ska inkluderas i avgiftstaket. Emellertid borde även tandtekniska utgifter ingå i det.
  • Reumaförbundet understöder att klientavgifter som betalats för distansförbindelser och med utkomststöd samt att de behandlingar som tillkommit i paragraf 2 moment 6 ska ingå i avgiftstaket.
  • Reumaförbundet anser att uppföljningsansvaret för klientavgiftstaket snarast bör överföras till myndigheterna.
  • Reumaförbundet anser att nedsättning och efterskänkning av avgifter för alla de social- och hälsovårdstjänster som kommuner och kommunförbund har ansvar för att ordna ska göras förpliktande. Inte endast beroende av betalningsförmåga.
  • Företräde för nedsättning och efterskänkning av avgifter i förhållande till utkomstskyddet kan i värsta fall leda till att människorna bollas mellan FPA och kommunen och att utbetalningen av utkomststödet fördröjs. Staten bör följa med och vid behov ingripa i hur situationen utvecklas.
  • Tilläggen i paragrafens punkter 4 och 5 är nödvändiga.
  • Nedsättning och efterskänkning av avgifter bör prioriteras framför indrivning.
 • Klientavgiftslagstiftningen bör göras förståelig för klienterna.

 

Utlåtandets centrala innehåll på svenska (pdf)

 

 

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.4.2021
Hallituksen kehysriihi eli neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 järjest
26.1.2021
Reumasairauksien koordinaatiokeskus sekä Suomen Reumatologinen Yhdistys ovat tehneet
22.1.2021
Uusi vuosi tuo mukanaan hyviä uutisia.
17.12.2020
Reumaliitossa vaikutimme erityisesti järjestöjen toiminnan turvaamiseksi sekä sai