Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunto vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä

12.9.2023

Hallitus päätti siirtää keväällä hyväksytyn uuden vammaispalvelulain (675/2023) voimaantuloa ja tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö pyysi elokuussa Lausuntopalvelussa lausuntoa vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksiEduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi syyskuussa Reumaliitolta vielä erikseen asiantuntijalausuntoa (alla) ja kutsui kuultavaksi vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä. Reumaliitto yhtyi alkuvuodesta useiden vammaisjärjestöjen yhteiskannanottoon uuden vammaispalvelulain hylkäämisestä, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä lain sisältö muuttui viime metreillä huomattavasti.

 

Suomen Reumaliiton lausunto

Suomen Reumaliitto kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa saamastaan lausuntopyynnöstä ja kutsusta kuulemiseen.

Vammaispalvelulain voimaantuloajankohdan siirtämisen tavoitteena on varata aikaa uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevien säännösmuutosten valmistelulle sekä vaikutusten arvioinnille yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Erityisen tärkeää on arvioida huolellisesti esitettävien muutosten perus- ja ihmisoikeusvaikutukset. Näillä perustein Reumaliitto pitää tarkoituksenmukaisena, että hallituksen uudistettava vammaispalvelulaki tulee voimaan vasta 1.1.2025.

Voimaantulon siirtämisellä pyritään varmistamaan riittävä aika lakiin tehtävien muutosten valmistelulle, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen. Lain voimaantulon siirtäminen antaisi hyvinvointialueille enemmän kaivattua valmistautumisaikaa palveluiden, henkilöstön ja rahoituksen järjestämiseen, tietojärjestelmämuutosten tekemiseen ja tilastointiin.

Vammaispalvelulaki tulee säilyttää vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina

Uuden vammaispalvelulain (675/2023) soveltamisala on laaja eikä laki ole riittävän tarkkarajainen ja selkeä vammaisten ihmisten eikä lakia soveltavien hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Vammaispalveluissa myöntämisperusteet tulee olla yhdenvertaiset ja selkeät kaikkien vammaryhmien kohdalla, siksi vammaryhmien välistä keskinäistä yhdenvertaisuutta heikentävät kirjaukset vaativat korjausta.

Lain korjaaminen soveltamisalaa tarkentamalla ja termejä täsmentämällä parantaisi mahdollisuuksia soveltaa lakia yhdenvertaisesti eri hyvinvointialueilla ja edistäisi palvelujärjestelmän kestävyyttä.

Lain vaikutusarviointi tulee tehdä huolellisesti

Reumaliitto pitää tarpeellisena, että soveltamisalan tarkentamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä arvioidaan soveltamisalamuutosten sekä lain voimaantulon vaikutukset kokonaisuutena.

Etenkin vammaisten ihmisten asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksen ja perustuslain vammaisille ihmisille antamiin oikeuksiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida erityisen huolellisesti.

Reumaliitto esitti uuden vammaislainvoimaan tulon yhteydessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa huolen, että nykyistä vammaislakia kustannusvaikutuksia on kasvatettu tavalla, johon hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä. On ensiarvoista turvata heille päivittäisen avun saatavuus, jotka sitä välttämättä tarvitsevat.

Lakimuutoksilla on turvattava vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus sekä hyvinvointialueiden mahdollisuus rahoittaa uudistus. Myös henkilöstöresursseista tulee huolehtia, jotta palvelut voidaan toteuttaa.

Reumaliitto painottaa, että vammaispalvelulain muutokset tulee valmistella huolellisesti eri vammaisjärjestöjä kuunnellen ja osallistaen.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf.)

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömy
14.9.2023
Suomen Reumaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
14.9.2023
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lääkekustannusten vuosiomavastuun vuod
6.9.2023
Eduskunnan Tules-ryhmällä on uusi kokoonpano. Ryhmän puheenjohtajana aloitti kansanedustaja