Ajankohtaistietoa sosiaali- ja terveydenhuollon vuodenvaihteen muutoksista

16.12.2013

Ajankohtaista sote-tietoa

Valinnanvapaus laajenee

Terveydenhuoltolain mukainen valinnanvapaus laajenee vuoden 2014 alussa. Käytännössä vuoden alusta henkilö voi tietyin ehdoin päättää mihin Suomen kunnalliseen terveyskeskukseen menee. Mikäli lääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, voi henkilö päättää mihin yksikköön haluaa, kunhan siitä on sovittu lääkärin kanssa. Lisäksi potilaat voivat pyytää aikaa haluamansa terveydenhuollon ammattilaisen pakeille.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Lääkekatto laskee

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee vuonna 2014 ollen 610 euroa. Toisaalta valtioneuvosto antoi uuden lääketaksa-asetuksen, jolla muutettiin lääkkeiden vähittäishintojen perusteita ja jonka myötä potilaiden lääkekustannukset nousevat.

Lisätietoa STM 12.12.2013

Reseptilääkkeiden vähittäismyyntihinnat muuttuvat ja toimittusmaksu nousee 1.1.2014

Kalliimpien reseptilääkkeiden hinnat laskevat ja halvempien nousevat uuden lääketaksa-asetuksen vuoksi. Lisäksi apteekin perimä toimitusmaksu nousee 0,43 eurosta 2,39 euroon (sis. arvonlisäveron).

Lisätietoja: www.kela.fi

Asiakasmaksut nousevat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Lisätietoja STM:n tiedote 21.11.2013

Osaan etuuksista korotuksia

Osaan Kelan etuuksista tulee vuoden 2014 alussa korotuksia. Esimerkiksi takuueläke nousee 4,56 euroa kuukaudessa. Muiden etuuksien tilanteen voi tarkistaa Kelan sivuilta http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat ja sieltä Etuuksien euromäärät vuonna 2014 (3.12.2013).

Potilasdirektiivi voimaan

Vuoden 2014 alusta voimaan tuleva potilasdirektiivi toteutetaan Suomessa niin, että henkilön hakeutuessa hoitoon toiseen EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin, hoito rinnastetaan kuin henkilö olisi käynyt Suomessa yksityisellä palveluntuottajalla. Mikäli henkilö joutuu tilapäisen oleskelunsa aikana lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarpeeseen, hoito rinnastetaan Suomessa julkisessa terveydenhuollossa saatuun hoitoon.

Lisätietoa: www.stm.fi/potilasdirektiivi ja www.kela.fi/yhteyspiste

Eurooppalainen lääkemääräys käyttöön

Vuoden 2014 alusta alkaen potilas voi hankkia lääkkeitä Suomessa kirjoitetulla lääkemääräyksellä myös muiden EU- ja ETA-maiden apteekeista. Samoin toisessa EU- tai ETA-maassa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voidaan hankkia lääkkeitä Suomen apteekeista. Potilaan tulee itse pyytää eurooppalaista lääkemääräystä lääkäriltään.

Lisätietoja: Kela, Eurooppalainen lääkemääräys 

Terveydenhuollon yhteyspiste Kelaan

Kelaan avataan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste vuoden alussa. Yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä ja terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa. Lisäksi yhteyspiste tarjoaa tietoja ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä sekä ulkomailla aiheutuneiden hoitokustannusten korvaamisesta.

Lisätietoa http://www.kela.fi/yhteyspiste

Kela-neuvoja auttaa tukiviidakossa

Henkilökohtainen Kela-neuvonta -palvelu auttaa pitkäaikaissairasta tukiviidakossa. Kela-neuvojan kanssa voi esimerkiksi täyttää hakemuksia tai pohtia kokonaistilannetta. Kela-neuvojien kanssa voi asioida joko puhelimitse tai paikan päällä Kelan toimistossa. 

Lisätietoja: www.kela.fi/erityispalvelut

Kuntoutussuunnitelmaan uusi lomake

Kelassa uudistetaan lääkärinlausuntoja. Ensimmäisenä on uudistettu kuntoutussuunnitelma, jonka on tarkoitus tulla yleiseen käyttöön vuoden 2014 syyskuussa. Uudistuksen toivotaan parantavan lääkärinlausuntojen laatua ja vahvistavan potilaiden yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: Sosiaalivakuutus 4/2013, Uusittu lomake ohjaa lääkäriä -artikkeli

Osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee

Vuoden 2014 alusta osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 72 arkipäivästä 120 arkipäivään. Myös useampaa osa-aikatyötä tekevä voi saada osa-sairauspäivärahaa.

Lisätietoa: Kela, osasairauspäivärahaan muutoksia

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoa STM 12.12.2013 Tiedote

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottuu

Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan niin, että nykyistä useampi työikäinen, ja erityisesti nuori, pääsee varhaisemmassa vaiheessa ammatilliseen kuntoutukseen.

Lisätietoa STM 12.12.2013 Tiedote

Muista vuodenvaihteen muutoksista löytää lisätietoa Kelan http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat ja STM:n sivuilta www.stm.fi/tiedotteet/tiedote