Sote-uudistus

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa sote-uudistuksesta. Sivustoa päivitetään tarpeen mukaan ja se toteutetaan yhteistyössä Reumaliiton yhdistysten vaikuttamisverkoston yhteyshenkilöiden kanssa.

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Muutos koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja. Lisäksi muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Sote-uudistuksen yhteydessä keskeisessä roolissa on maakuntauudistus. Sen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

Reumaliiton tavoitteet sote-uudistuksessa

  1. Kokonaisvaltaisen hoidon turvaaminen
  2. Kohtuulliset sairastamisen kokonaiskustannukset
  3. Kuntoutusjärjestelmän merkityksen tunnistaminen

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaa yli miljoona suomalaista ja ne ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Lääkkeiden erityiskorvausoikeus reumatautien hoitoon on yli 100 000 henkilöllä. Tulehdusreumat ovat luonteeltaan eteneviä ja huonosti hoidettuna invalidisoivia, mutta moniammatillisen hoitoryhmän antamalla intensiivisellä lääke- ja muulla hoidolla useimmissa tapauksissa hallittavissa, jolloin potilaan toiminta- ja työkyky säilyvät. Reumasairauksien hoidossa tarvitaankin enemmän erikoistumisvirkoja, perustason koulutusta ja erikoislääkärin virkoja. Reuman hoidossa osaamisen keskittyminen moniammatilliseen tiimiin, jossa tapahtuu tiivistä vuorovaikutusta reumatologien, reumakirurgien ja reumahoitajien kanssa takaa potilaalle parhaan mahdollisen hoidon.

Reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on säilytettävä alueellinen tasapuolisuus. Tämän seurauksena kaikissa sairaanhoitopiireissä/maakunnissa on säilytettävä reumayksiköt. Harvinaisten reumasairauksien, lasten reuman ja reumakirurgian kannalta keskittäminen yhtenäistää hoitotapoja ja luo parhaan mahdollisen hoitokäytännön. Alueellisen tasapuolisuuden säilyttämiseksi akuutti ja yleisoireinen reumahoito tulee järjestää 12:ssa laajan päivystyksen yliopisto- ja keskussairaalassa.

Reumaliiton mielestä pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten maksutaakkaa ei saa lisätä vaan sitä tulee keventää. Sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtana on, ettei verotus saa nousta. Tämän seurauksena paine palvelujen asiakasmaksujen korottamiseen kasvaa. Tällöin maksurasitus kohdistuu erityisesti paljon palveluja käyttäville henkilöille. Lääkekorvausjärjestelmää, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksuja ja julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia kehitettäessä on varmistettava pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten henkilöiden lääkkeiden, palveluiden ja matkojen saatavuus.

Reumaliiton mielestä kuntoutusjärjestelmää tulee selkeyttää. Nykyisellään vastuu kuntoutuksen toteutuksesta jakautuu useille tahoille, eikä kenelläkään ole kokonaisvastuuta. Sen vuoksi kuntoutuja tulee helposti pallotelluksi eri palvelujärjestelmän toimijoiden välillä. Kuntoutusta tarvitsevan on vaikea tietää mistä saada apua. Pahimmillaan kuntoutus jää saamatta vaikeuttaen sairastavan tilannetta. Lisäksi kuntoutuksen riittävä rahoitus on varmistettava. Kuntoutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä kustannuksina muualla terveys- ja sosiaalihuollossa sekä työkyvyttömyyskustannuksissa. Se on myös oleellinen osa työurien pidentämistä ja kotona asumisen tukemista.

Kuntoutus tulee sitoa aidosti osaksi sairastavan koko hoitoprosessia ja toimintakyvyn ylläpitoa. Se ei ole erillinen osa sairastavan tervehtymistä vaan tärkeää pala kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja itsenäistä suoriutumista.

Reumaliiton kannanottoja ja lausuntoja sote-uudistukseen

Hyödyllisiä linkkejä

Viralliset sote-sivustot

Maakuntien valmistelusivut

Aiheeseen liittyvät uutiset ja blogit

5.4.2022
Reumaliitto lähetti avoimen kirjeen kansanedustajille yhdessä kahdeksan muun potilasjärjestön kan
25.3.2022
Suomen Reumaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen vammaispalvelulainsäädännön uudist
22.12.2021
Koronasta huolimatta vuosi 2021 on Reumaliitossa ollut aktiivista ja moni