Valikko
 

Sarilumabi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos perinteisillä lääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitotulosta.  

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sarilumabia (Kevzara®) on saatavana annoskynänä, jossa on 150 tai 200 mg sarilumabia ja esitäytetyssä ruiskussa, joissa on 200 mg sarilumabia.

Sarilumabi kuuluu biologisten reumalääkkeiden ryhmään. Sarilumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu interleukiini-6:n (IL-6) reseptoriin. IL-6 on sytokiini, joka toimii reumaattisen tulehduksen välittäjäaineena kuten esimerkiksi myös TNF-α. Sarilumabin estäessä IL-6:n toiminnan reumasairauden oireet rauhoittuvat, veriarvot paranevat ja sairauden sekä nivelvaurioiden eteneminen pysähtyvät tai hidastuvat.

Hoitovaikutus on havaittavissa jo alle kahdessa viikossa hoidon aloittamisesta. Useita vuosia kestävästä hoidosta on toistaiseksi niukasti kokemuksia, mutta hoidon teho näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Sarilumabia suositellaan annettavaksi yhdistelmähoitona metotreksaatin kanssa, mikä voi parantaa hoitotulosta. Ellei yhdistelmähoito ole mahdollista, sarilumabia voidaan antaa yksinäänkin. Toistaiseksi yhteiskäytöstä muiden reumalääkkeiden kuin metotreksaatin kanssa on vain vähän kokemuksia.  

Lääkärin lausunnon perusteella sarilumabista saa sv-peruskorvauksen (40%) tai erityiskorvauksen (65 %).

Annostus ja antotapa

Sarilumabia annetaan nivelreumassa 200 mg joka toinen viikko. Ruiskeen ihon alle voi potilas itse tai hänen läheisensä pistää. Jos laboratoriokokeet viittaavat haittavaikutuksiin, on aiheellista siirtyä annokseen 150 mg joka toinen viikko, ellei hoitoa tarvitse kokonaan keskeyttää.

Haittavaikutukset

Lääkeruiskeen yhteydessä voi harvinaisina esiintyä allergisia reaktioita tai ruiskekohdan punotusta, kutinaa ja kipeytymistä. 

Sarilumabi voi jonkin verran lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektiotauti tai vakava krooninen infektiosairaus. Tuberkuloosin aktivoituminen on periaatteessa mahdollista, joten asiaan on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota jo ennen hoidon aloittamista.

Haittavaikutuksina pitkäaikaishoidon aikana on havaittu muutoksia maksan toimintakokeissa (ALAT), verenpaineen nousua, veren valkosolujen vähenemistä (leukopenia, neutropenia) sekä veren rasva-arvojen kohoamista. Nämä saattavat aiheuttaa hoidon keskeyttämisen. Täyttä varmuutta siitä, lisääkö sarilumabi pitkäaikaisessa käytössä riskiä sairastua syöpäsairauksiin, ei ole.

Leikkaushoidosta ei ole kokemusta sarilumabihoitoon liittyen. Riippuen leikkauksen laadusta on yleensä suositeltavaa, ettei sarilumabia anneta leikkausta edeltäen kolmen viikon eikä leikkauksen jälkeen kahden viikon aikana.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään seitsemän viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen kahden viikon kuluttua rokotuksesta.

Raskaus ja imetys

Sarilumabin mahdollisesti aiheuttamaa riskiä raskauden kululle tai kehittyvälle sikiölle ei tunneta. Raskauden tai imetyksen aikana sarilumabia ei saa antaa, ellei se ole aivan välttämätöntä. Raskauden ehkäisy ja imetyksestä pidättäytyminen on suositeltavaa vielä kolmen kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Suositellaan, täydellisen verenkuvan ja maksaentsyymien (ALAT) tarkkailua 1 kuukausi lääkityksen aloittamisen jälkeen. Veren kolesteroli- ja triglyseridiarvot on määritettävä 3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta ja tarvittaessa myöhemminkin. Sarilumabihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta. 

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta. 

Päivitetty 8.8.2019