Adalimumabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, lastenreuman, selkärankareuman (spondylartriitin) ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito yleensä silloin, jos perinteinen hoito ei ole tuottanut tuloksia tai sitä ei voi käyttää. Adalimumabista on kokemuksia eräissä muissakin reumasairauksissa. 

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Adalimumabi (Amgevita®, Hulio®, Humira® Hyrimoz®) on saatavana kerta-annosruiskuna (20, 40 mg) ja annoskynänä (20, 40 ja 80 mg).

Adalimumabi on kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) vasta-aine. Lääkkeellä on suora estävä vaikutus tulehduksen etenemistä reumasairaudessa välittävään aineeseen. Tällöin niveltulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät. Adalimumabin teho nähdään usein jo 2 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.

Adalimumabin rinnalla on suositeltavaa käyttää metotreksaattilääkitystä, mikä lisää hoidon tehoa. Myös muuta vastaavaa lääkitystä voidaan käyttää, ellei potilas siedä metotreksaattia.

Lääkärin lausunnon perusteella saa lääkkeen hinnasta sv-perus- tai erityiskorvauksen (65%).

Lääkkeen antaminen ja annostus

Aikuisille adalimumabia annetaan ruiskeena ihon alle 40 mg kahden viikon välein, aloitusannos voi olla suurempikin. Lasten annos määritetään annostaulukon mukaan. Joskus voi olla aiheellista tihentää hoito tapahtuvaksi kerran viikossa. Potilas tai joku hänen läheisistään voi opetella ruiskeen antamisen.

Lääkkeen valmistajan ohjeita lääkkeen käytöstä ja antamisesta on noudatettava. Hoito voi olla pitkäaikaista, ja kokemuksia on useita vuosia kestävästä hoidosta.

Haittavaikutukset

Noin viidesosalla potilaista esiintyy lääkkeen pistoskohdassa iholla ohimeneviä ärsytysoireita, esimerkiksi kipua, punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet eivät yleensä anna aihetta toimenpiteisiin.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat erilaiset infektiot, ihottuma, kutina, päänsärky, sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja verenkuvan muutokset. Allergiset reaktiot ja vakavat infektiot ovat melko harvinaisia. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Tarvittaessa on harkittava samanaikaista tuberkuloosilääkitystä.

B-hepatiittiviruksen kantajilla voi sairauden aktivoituminen olla vakavaa. Keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavien sairauksien aktivoituminen voi myös olla mahdollista.

Adalimumabin ei ole osoitettu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin esiintynyt lymfoomaa ja muitakin pahanlaatuisia sairauksia. Niiden yhteys lääkitykseen on epävarma.

Hoitoa ei saa aloittaa, jos potilaalla on aktiivinen infektiotauti. Leikkaushoidon yhteydessä on suositeltavaa pitää yhden viikon tauko lääkityksessä ennen ja 2 viikkoa jälkeen toimenpiteen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää adalimumabihoidossa ainakin seitsemän viikon tauko. Hoidon voi aloittaa kaksi viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana adalimumabia ei pidä käyttää, ellei tähän ole pakottavaa syytä. Suositellaan, että hoito lopetetaan vähintään kahta ja mieluimmin viittä kuukautta ennen mahdollista raskautta. Eläimillä suoritetuissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin haitallisia vaikutuksia sikiöön. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Hoidon seuranta

Seurannassa suositellaan laskon, CRP:n ja verenkuvan (B-Hb, -Leuk) tutkimista joka 4. viikko kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen joka 3. kuukausi. Jos säännöllisessä käytössä on muita lääkkeitä, on myös maksaentsyymien (ALAT) seuranta paikallaan. Adalimumabihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta.

Seurantataulukko

Lääke

Adalimumabi
Humira®

Ennen aloitusta

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk
  • Diffi
  • Trom

- 3 kk joka 4. viikko

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

3 kk:n jälkeen joka 3. kk

 • La, CRP
 • B-Hb
  • Leuk

Muuta huomattavaa

 • Infektiot, erit. tuberkuloosi.
 • Keskeytys leikkausten yhteydessä.

Seurantataulukko pdf-tiedostona

Päivitetty 9.1.2019