Suomen Reumaliitto esittää yhtenäisiä kiireellisen hoidon perusteita

21.3.2010

Sosiaali- ja terveysministeriö

ASIA: Suomen Reumaliitto ry:n lausunto Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmän raporttiin, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4.

VIITE: Ministeriön nettisivuilla julkaistu lausuntopyyntö STM058:00/2009, 17.02.2010, sekä Timo Keistisen sähköpostivastaus Marja Eroselle 19.2.2010.

Suomen Reumaliitto työskentelee 172 jäsenyhdistyksen keskusjärjestönä reuma- sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien asialla. Yhdistysten jäsenmäärä on 50.150. Tule-sairaudet ovat terveyskeskuskäyntien suurin sairausryhmä ja todennäköisesti myös päivystyskäyntien (Ks. s. 83).

Suomen Reumaliitto pitää tärkeänä, että hoitotakuulainsäädännön yhtenäisten kiireettömän hoidon perusteiden (STM oppaita 2005:5 ja STM selvityksiä 2009:5) rinnalle laaditaan yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet, jotka ovat mahdollisimman kattavat ja joita päivitetään.

Työryhmäraportissa on mainittu useita kannatettavia linjauksia kuten:
• päivystyksen lähipalvelujen ja päivystyksen keskitettyjen palvelujen työnjako
• päivystyksiin pysyvää henkilöstöä
• alueellisten päivystyssuunnitelmien laatiminen
• potilasturvallisuussuunnitelmat yksiköille
• potilastyytyväisyyden seuranta ja arviointi (mittaristo) sekä
• väestölle annettava informaatio ja neuvonta.

Suomen Reumaliiton keskeiset kommentit työryhmäraportin johdosta:

1. Raportti keskittyy lähinnä virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaan päivystystoimintaan, eikä kokonaistarkastelussa ole kattavasti mukana virka-aikana tapahtuva päivystystoiminta ja ensihoitopalvelut.

2. Työryhmän useiden ehdotusten sisältö jää hahmottumatta kuten

- ”siihen asti, kunnes akuuttilääketieteen erikoisala on perustettu, päivystykseen tulee perustaa erikoislääkärin (päivystyslääketieteen erityispätevyys) virkoja” (s. 32)

- ”päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan erityispätevyysohjelman” (s. 33) perustaminen

- ”päivystystoiminnan ja ensihoitopalvelujen suunnittelu tulee tehdä yhtenä kokonaisuutena” (s. 42), mutta raportissa ei näy suunnitteluyhteyttä esimerkiksi sisäasiainministeriön hätäkeskusuudistukseen.

3. Pitkäaikaissairaiden potilaiden terveydentilan äkillistä pahenemista ei ole sisällytetty ohjeistuksiin. Tämä olisi ollut tarpeen erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaiden näkökulmasta.

4. Raportista puuttuu suun terveydenhuoltoa koskeva ohjeistus.

5. On tarpeen laatia myös kiireelliseen hoitoon enimmäisodotusajat, joiden noudattaminen on velvoittavaa.

Pitkäaikaissairaiden potilaiden kiireellisen ja ei-kiireellisen hoidon varmistamiseksi Suomen Reumaliitto esittää, että potilaslain 4 a §:ää täsmennetään siten, että jokaiselle pitkäaikaissairaalle potilaalle tulee aina laatia tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma yhteisymmärryksessä potilaan, omaisen, läheisen ym. kanssa.

Kaarina Laine-Häikiö
toimitusjohtaja

Marja Eronen
edunvalvonta-asiamies