REUMAHOITO NYT -kysely – REUMAVÅRDEN NU -enkät

18.5.2010

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Reumaliitto tekevät viestintäyhteistyötä, jotta reumapotilaat saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa alueellisista tulehduksellisten reumatautien hoidon järjestelyistä ja keskitettävistä hoidoista.
Ministeriölle on tärkeää saada tietoa, miten reumapotilaat saavat hoidon ja missä on pullonkauloja. Reumaliitto kerää aluetoimikuntiensa ja yhdistystensä kanssa potilaiden palautetta hoidon järjestymisestä ja välittää tiedot ministeriölle.

Reumasäätiön sairaalassa hoidettujen hoitoon pääsyssä saattaa siirtymävaiheessa olla viivettä. Reumaliitto kerää Reuman potilaiden kokemuksia jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestymisestä ja vaikeuksista. Liitto pyytää vapaamuotoista palautetta myös sairaanhoitopiirien sairaaloissa hoidettujen hoito- ja kuntoutusongelmista.

Kokemuksia kerätään 19.5.–24.6.2010. Reumaliitto välittää viestit edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Palautetta liiton kotisivujen tai kirjeen välityksellä

Kerro kokemuksistasi oheisesta linkistä aukeavan webropol-kyselyn välityksellä ”Reumahoito nyt” tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään osoitteeseen:

Suomen Reumaliitto
REUMAHOITO NYT -kysely
Iso Roobertinkatu 20 – 22 A
00120 Helsinki.

Palaute tulee antaa omalla nimellä ja yhteystiedoilla varustettuna. Reumaliitto saattaa ottaa yhteyttä kirjoittajiin lisätiedon saamiseksi haastattelemalla.

REUMAHOITO NYT –kysely

Reumaförbundet samlar in uppgifter om tillgången till vård

Social- och hälsovårdsministeriet och Reumaförbundet i Finland gör informationssamarbete för att reumapatienter ska få riktig och uppdaterad information om de regionala arrangemangen kring ordnandet och centraliseringen av vården av inflammatoriska reumatiska sjukdomar. För ministeriet är det viktigt att få höra hur reumapatienterna får vård och var de eventuella flaskhalsarna finns. Reumaförbundet samlar tillsammans med sina regionkommittéer och föreningar in respons om ordnandet av reumavård ur patientens synvinkel och förmedlar därefter uppgifterna till ministeriet.

Väntetiderna för dem som tidigare vårdats på Reumastiftelsens sjukhus kan bli längre än normalt i övergångsskedet. Reumaförbundet samlar in patienterfarenheter om ordnandet av fortsatt vård och rehabilitering och eventuella problem med dessa. Förbundet önskar också få fritt formulerad respons om eventuella problem i vården och rehabiliteringen på sjukvårdsdistriktens sjukhus.

Responsen samlas in under tiden 19.5–24.6.2010. Reumaförbundet förmedlar uppgifterna vidare till Social- och hälsovårdsministeriet.

Respons via förbundets webbplats eller per brev

Berätta om dina egna erfarenheter via webropol-enkäten som du når genom vidstående länk ”Reumavården nu” eller genom att skriva ett fritt formulerat brev som du skickar till:

Reumaförbundet i Finland
REUMAVÅRDEN NU -enkät
Stora Robertsgatan 20–22 A
00120 Helsingfors

Responsen bör ges med eget namn. Anteckna också dina kontaktuppgifter.
Reumaförbundet kontaktar eventuellt skribenterna för att via intervjuer få mera information.

REUMAVÅRDEN NU-enkät